Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Kognitiiviset toiminnot opioidiriippuvuuden korvaushoitopotilailla: yhteydet lääkemuuttujiin

Tutkimuksen nimi:

Kognitiiviset toiminnot opioidiriippuvuuden korvaushoitopotilailla: yhteydet lääkemuuttujiin

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Cognitive function in opioid substitution treated patients. Associations with drug treatment variables.

Tekijä:

Rapeli, P.

Viitteet:

THL, tutkimuksia 130

Julkaisuvuosi:

2014

Ingressi:

Korvaushoidossa olevien potilaiden tulokset tarkkaavaisuutta, työmuistia ja tapahtumamuistia koskevissa testeissä olivat yleensä verrokkiryhmäää heikompia, mutta eivät aina tilastollisesti merkitsevästi. Korvaushoitoa saavien potilaiden kognitiivinen suoriutuminen oli monelta osin odotuksia parempi, mutta suoriutuminen kuitenkin heikentyi, mikäli päihteiden käyttö tai keskushermostolääkitys oli runsasta.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia korvaushoitopotilaiden kognitiivista suoriutumista eli tiedonkäsittelyä tarkkaavuutta, työmuistia ja tapahtumamuistia arvioivilla testitehtävillä. Osallistujat arvioivat myös omaa kokemustaan muististaan (subjektiivinen muisti). Lisäksi arvioitiin 22 korvaushoidossa olevan potilaan ajokykyä.

Tutkimuksen toteutus

Hoidon äskettäin aloittaneiden potilaiden suoriutumista arvioitiin kolme kertaa ensimmäisen hoitovuoden aikana. Kaikkiin seurantapisteisiin osallistui 14 buprenorfiinilla ja 12 metadonilla hoidettua potilasta sekä 14 verrokkia. Lääkemuuttujia koskeneeseen tutkimukseen osallistui 104 vähintään puoli vuotta hoidossa ollutta potilasta.

Keskeiset tulokset

Metadonipotilaat suoriutuivat buprenorfiinipotilaita ja verrokkeja heikommin useissa tarkkaavaisuutta arvioivissa reaktioaikatehtävissä. Työmuistitehtävissä molemmat potilasryhmät selvisivät verrokkeja heikommin useimmissa testeissä. Buprenorfiinipotilailla havaittiin kuitenkin toisessa työmuistitehtävässä tilastollisesti merkitsevää suoriutumisen kohentumista. Bentsodiatsepiinilääkitys ennusti heikkoa työmuistisuoriutumista.

Tapahtumamuistitehtävissä molemmat potilasryhmät suoriutuivat verrokkeja heikommin, mutta erot eivät aina muodostuneet tilastollisesti merkitseviksi. Runsas päihteiden käyttö ja muu psyykenlääkitys kuin opioidi- tai bentsodiatsepiinilääkitys ennustivat 20 % kielellisen muistin vaihtelusta. Potilaat kokivat subjektiivisen muistinsa selvästi verrokkeja heikommaksi. Ajokokeessa kaikki paitsi yksi potilas 22:sta todettiin kykeneväksi ajamaan henkilöautoa.

Johtopäätökset

Vakiintuneessa hoidossa olevien korvaushoitopotilaiden lähelle normaalia yltävä kognitiivinen suoriutuminen tukee käsitystä, jonka mukaan keskushermostolla on hyvä kyky korjata opioidien väärinkäyttöhistoriaan liittyviä tiedonkäsittelytoimintojen haittavaikutuksia. Potilailla, joiden viimeaikainen päihteidenkäyttö tai samanaikainen muu keskushermostolääkitys on runsasta, tiedonkäsittelypuutosten korjaaminen ei näyttäisi onnistuvan yhtä hyvin.

Tuloksen relevanssi:

Tutkimustulokset tulee ottaa huomioon, kun potilaat, läheiset ja hoitotyöntekijät arvioivat opiodilääkityksen ohella käytettäviä lääkkeellisiä ja ei-lääkkeellisiä hoitovaihtoehtoja. Tulosten mukaan potilaat voivat pyrkiä tiedonkäsittelyvaatimuksiltaan normaaleihin koulutuksiin ja työpaikkoihin.

Teemat:

Huumeet

Viittaajan nimi:

Jouni Tourunen