Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Itsearvioitu terveys, elämänlaatu ja masennusoireet suomalaisilla laitosmuotoisessa päihdekuntoutuksessa olevilla henkilöillä

Tutkimuksen nimi:

Itsearvioitu terveys, elämänlaatu ja masennusoireet suomalaisilla laitosmuotoisessa päihdekuntoutuksessa olevilla henkilöillä

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Associations between self-rated health, quality of life and symptoms of depression among Finnish inpatients with alcohol and substance use disorders

Tekijä:

Levola, J. Eskelinen, S. Pitkänen, T.

Viitteet:

Journal of Substance Use epub ahead of print 12.9.2019 https://doi.org/10.1080/14659891.2019.1664667

Julkaisuvuosi:

2019

Ingressi:

Fyysinen sairastavuus, masennusoireet ja elämälaatu nivoutuvat yhteen alkoholi- ja päihdehäiriöistä kärsivillä.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Alkoholi- ja muut päihdehäiriöt ovat yhteydessä lukuisiin terveysongelmiin ja somaattisiin oheissairauksiin. On kuitenkin vain vähän tutkittua tietoa siitä, miten alkoholi- ja päihdehäiriöistä kärsivät itse näkevät oman terveydentilansa. Masennusoireet ovat yleisiä alkoholi- ja päihdehäiriöistä kärsivillä ja masennusoireet ovat yhteydessä lukuisiin terveysongelmiin. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella sitä, miten laitosmuotoisessa päihdekuntoutuksessa olevat henkilöt itse arvioivat omaa terveyttään ja elämänlaatuaan ja miten mahdolliset masennusoireet vaikuttavat näihin arvioihin.

Tutkimuksen toteutus

Tietoa kerättiin 80:ltä laitosmuotoisessa päihdekuntoutuksessa olevalta henkilöltä, joilla kaikilla oli diagnosoitu alkoholi- tai muu päihderiippuvuus. Tutkittavia haastateltiin ja tietoa kerättiin validoitujen kyselyiden avulla.

Keskeiset tulokset

Laitosmuotoisessa päihdekuntoutuksessa olevilla henkilöillä oli heidän oan kertomansa mukaan lukuisia oheissairauksia ja he arvioivat itse terveydentilansa keskinkertaiseksi. Yleisimmät oheissairaudet, joita tutkittavat kuvasivat, olivat selkäkipu, korkea verenpaine ja maksasairaudet. Ne henkilöt, joilla oli enemmän masennusoireita, kokivat terveydentilansa ja elämänlaatunsa huonommaksi ja raportivat enemmän oheissairauksia kuin henkilöt, joilla masennusoireita oli vähemmän. Nämä yhteydet säilyivät taustamuuttujien, kuten iän, vakioimisen jälkeenkin.

Johtopäätökset

Laitosmuotoisessa päihdekuntoutuksessa olevilla on lukuisia terveyshuolia. Masennusoireet ovat yhteydessä koettuun terveydentilaan ja elämänlaatuun.

Tuloksen relevanssi:

Sekä masennusoireet, että oheissairaudet ovat yleisiä henkilöillä, joilla on alkoholi- tai päihdehäiriö. Masennusoireet vaikuttaisivat muokkaavan henkilön kokemusta omasta terveydentilastaan ja heikentävät elämänlaatua. Masennusoireiden tehokas hoito voisi sekä kohentaa päihdehoidossa olevien henkilöiden kokemusta omasta terveydentilastaan että elämänlaatua. Myös somaattisten sairauksien asianmukainen tutkiminen ja hoito alkoholi- ja päihdehäiriöiden yhteydessä on tärkeää.

Teemat:

Alkoholi
Huumeet
Mielenterveys

Viittaajan nimi:

Jonna Levola