Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Huumeiden suonensisäisen käytön kehitys kanadalaisissa Victorian ja Vancouverin kaupungeissa Victorian ainoan terveysneuvontapisteen sulkemisen jälkeen

Tutkimuksen nimi:

Huumeiden suonensisäisen käytön kehitys kanadalaisissa Victorian ja Vancouverin kaupungeissa Victorian ainoan terveysneuvontapisteen sulkemisen jälkeen

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

An examination of injection drug use trends in Victoria and Vancouver, BC after the closure of Victoria’s only fixed-site needle and syringe programme

Tekijä:

Ivsins, A. Chow, C. Macdonald, S. Stockwell, T. Vallance, K. Marsh, D. Michelow, W. Duff, C.

Viitteet:

International Journal of Drug Policy 23 (2012): 4, 338-340

Julkaisuvuosi:

2012

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena oli verrata Victorian suonensisäisen huumeidenkäytön kehitystä terveysneuvontapisteen sulkemisen jälkeen Vancouveriin, jonka terveysneuvontapisteiden määrässä ei tapahtunut muutoksia tutkittuna ajankohtana.

Tutkimuksen toteutus

Haastattelijat keräsivät tietoja 579:ltä (Victoria 291, Vancouver 288) huumeita suonesisäisesti käyttäneeltä henkilöltä. Jo meneillään olleen alkoholin ja huumeiden riskikäyttäjiä koskeneen tutkimuksen haastattelulomakkeeseen liitettiin vuonna 2008 neulojen yhteiskäyttöä ja suonensisäisen käytön taajuutta koskevat kysymykset. Lisäksi Victoriassa haastatelluilta kysyttiin kaksi terveysneuvontapisteen sulkemisen vaikutuksiin liittynyttä avointa kysymystä.

Keskeiset tulokset

Suonensisäisen käytön taajuudessa ei kummankaan kaupungin kohdalla tapahtunut merkitseviä muutoksia. Neulojen yhteiskäyttöä esiintyi Victoriassa alle 10%:lla vuoden 2008 alussa haastatelluista, mutta vuoden 2010 loppuun mennessä osuus oli kasvanut 20 %:iin.

Vancouverissa haastateltujen henkilöiden neulojen yhteiskäyttö pysyi alle 10%:ssa koko tarkastelujakson ajan. Victoriassa kerätyssä kvalitatiivisessa aineistossa korostui ensinnäkin haastateltujen lisääntyneet vaikeudet saada käyttöönsä puhtaita neuloja, mikä aiheutti yhteiskäytön lisääntymistä. Toiseksi lisääntyneeseen yhteiskäyttöön liittyi lisääntynyt crack-kokaiinin suonensisäinen käyttö.

Johtopäätökset

Selkeistä metodologisista puutteista johtuen tutkimuksen tuloksia ei sellaisenaan voida yleistää. Tiukemmat tieteelliset kriteerit täyttävää tutkimustietoa vasten tarkasteltuna Victorian kokemukset ovat kuitenkin huolestuttavia. Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että neulojen ja ruiskujen vaihdolla on eri maissa onnistuttu vähentämään neulojen yhteis- ja uudelleenkäyttöä, minkä seurauksena myös veriteitse tarttuvien virusten leviämistä on pystytty rajoittamaan. Tutkimuksessa raportoitu neulojen yhteiskäytön lisääntyminen merkitsee todennäköisesti myös suonensisäisen huumeiden käytön aiheuttamien kansanterveydellisten haittojen lisääntymistä.

Tuloksen relevanssi:

Suomen ohella monien muiden maiden huumeongelmaisten käypä hoito-ohjeissa korostetaan terveysneuvontapisteiden helppoa tavoitettavuutta ja pysyvyyttä. Näistä periaatteista luopuminen saattaa merkitä yhteiskunnalle kasvavia kokonaiskustannuksia kansanterveydellisten haittojen lisääntymisen kautta.

Teemat:

Haittojen vähentäminen
Huumeet

Viittaajan nimi:

Jukka Ahonen