Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Diagnosoidun alkoholiongelman yhteydet hoitokustannuksiin viiden vuoden aikana

Tutkimuksen nimi:

Diagnosoidun alkoholiongelman yhteydet hoitokustannuksiin viiden vuoden aikana

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Factors Associated with 5-Year Costs of Care among a Cohort of Alcohol Use Disorder Patients: A Bayesian Network Model

Tekijä:

Rautiainen, E. Ryynänen, O. Laatikainen, T. Kekolahti, P.

Viitteet:

Rautiainen, E., Ryynänen, O. P., Laatikainen, T., & Kekolahti, P. (2020). Factors Associated with 5-Year Costs of Care among a Cohort of Alcohol Use Disorder Patients: A Bayesian Network Model. Healthcare Informatics Research, 26(2), 129-145. https://doi.org/10.4258/hir.2020.26.2.129

Julkaisuvuosi:

2020

Ingressi:

Suomessa tehdyn tutkimuksen mukaan kroonisten somaattisten sairauksien lukumäärällä on suurin suora vaikutus hoitokustannuksiin potilailla, joilla on diagnosoitu alkoholiongelma. Tutkimuksessa havaittiin, että vähintään kahden sairauden olemassaolo oli yhteydessä keskimäärin 26000 euroa suurempiin hoitokustannuksiin viiden vuoden aikavälillä.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää syy-seuraussuhteet viiden vuoden hoitokustannuksien ja lukuisten sosioekonomisten sekä terveydentilaa kuvaavien muuttujien välillä potilailla, joilla oli diagnosoitu alkoholiongelma. Lisäksi tutkimuksessa haluttiin selvittää remission vaikutus hoitokustannuksiin. Remissio määriteltiin tutkimuksessa tutkimuksen loppuun asti kestäneenä ja vähintään puolivuotisena raittius- tai hallitun alkoholin kulutuksen jaksona.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimusaineiston pohjan muodosti Pohjois-Karjalassa vuosina 2011 tai 2012 sähköisiin potilastietorekistereihin merkityt potilaat, joilla oli diagnosoitu alkoholiongelma. Tutkittu 396 potilaan otos muodostettiin satunnaisotoksena työikäisten ja pysyvästi Pohjois-Karjalassa asuvien joukosta. Sosioekonomiseen statukseen ja alkoholinkulutukseen liittyviä tietoja haettiin potilastietorekisterin lisäksi myös sosiaalitoimen tietokannoista. Rekisteritiedot kerättiin vuosilta 2011–2016 ja lopuksi 33 vuosien 2011–2012 aikana kuollutta potilasta poistettiin otoksesta.

Aineisto analysoitiin Bayes-verkkomallin avulla, jotta kaikkien muuttujien välisten syy-seuraussuhteiden olemassaoloa sekä voimakkuutta voitiin analysoida.

Keskeiset tulokset

Suurin vaikutus viiden vuoden hoitokustannuksiin oli kroonisten somaattisten sairauksien lukumäärällä. Potilailla, joilla oli kaksi kroonista diagnoosia tai enemmän, keskimääräiset hoitokustannukset olivat noin 26000 euroa korkeammat kuin niillä, joilla oli korkeintaan yksi diagnoosi. Diagnoosien lisäksi myös muun muassa aiempien erikoissairaanhoidon kulujen, toimeentulotuen vastaanottamisen sekä korkean iän havaittiin kasvattavan hoitokustannuksia. Remissiolla oli hoitokustannuksia vähentävä vaikutus: tutkijat arvioivat, että jos kaikki potilaat olisivat raitistuneet, alin kustannusneljännes (kulut alle 4486,54€) olisi kattanut 42,9% potilaista.

Johtopäätökset

Erilaisten sairauksien yhteisesiintyminen kasvattaa hoitokustannuksia potilailla, joilla on diagnosoitu alkoholiongelma. Heidän hoito on tämänkin tutkimuksen mukaan hyödyllistä sekä heidän henkilökohtaisen terveytensä kohentamisen vuoksi että kansantaloudellisesta näkökulmasta.

Tuloksen relevanssi:

Erilaisten terveydellisten sekä sosiaalisten ongelmien kasautuminen kasvattaa palvelujen käyttöä sekä siten niistä aiheutuvia kustannuksia. Kustannusten kasvun hallitsemiseksi olisi siis hyvä tukea päihdehoidon kehittämistä ja hoitoon pääsyä.

Teemat:

Alkoholi
Haittojen vähentäminen
Mielenterveys

Viittaajan nimi:

Riku Laine