Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Asiakkaan pystyvyyden tunne ja hoito-odotukset: Vaikutus hoidon jatkuvuuteen ja tehokkuuteen avopäihdehoidossa

Tutkimuksen nimi:

Asiakkaan pystyvyyden tunne ja hoito-odotukset: Vaikutus hoidon jatkuvuuteen ja tehokkuuteen avopäihdehoidossa

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Clients' Self-efficacy and Outcome Expectations: Impact on Retention and Effectiveness in Outpatient Substance Abuse Treatment.

Tekijä:

Kuusisto, K. Knuuttila, V. Saarnio, P.

Viitteet:

Addictive Disorders & Their Treatment 10 (2011): 4, 157–168

Julkaisuvuosi:

2011

Ingressi:

Tutkimuksen perusteella asiakkaan lähtötason positiiviset odotukset ja pystyvyyden tunne paransivat hoitotulosta avopäihdehoidossa.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää asiakkaan pystyvyyden tunteen (=luottamus omiin kykyihin), odotetun hoitotuloksen ja asiakkaan oman tavoitteen vaikutusta päihdehoidon tehokkuuteen. Tutkimuksen tarkoituksena oli mitata niitä asiakkaaseen liittyviä tekijöitä, jotka selittäisivät ja ennustaisivat hoidon vaikutusta ja tehoa.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimukseen osallistui 327 (111 naista ja 216 miestä) avopäihdehoidon asiakasta seitsemästä eri hoitopisteestä. Asiakkaita tutkittiin ennen hoidon alkua ja puolen vuoden seurannassa. Työntekijät ilmoittivat hoidon jatkuvuudesta tai keskeytymisestä. Asiakkailta kysyttiin päihteettömien päivien määrää seurantaa edeltäneen kuukauden ajalta ja heidän hoitotyytyväisyyttään arvioitiin. Asiakkaan vaikutusta hoidon tehokkuuteen testattiin erilaisilla tilastollisilla malleilla.

Keskeiset tulokset

Tuloksena oli, että asiakkaiden suurempi pystyvyydentunne hoidon alussa ennusti hoidon jatkuvuutta. Asiakkaan hoitoa koskevat odotukset ennustivat hoidon päättymistä sovitusti yhdessä työntekijän kanssa.

Kaiken kaikkiaan asiakkaiden suurempi pystyvyydentunne yhdessä korkeampien hoito-odotuksen kanssa ennusti suurempaa päihteettömien päivien määrää puolen vuoden seurannassa verrattuna heikon pystyvyyden ja matalampaa hoitotulosta ennakoiviin asiakkaisiin. Tyytyväisyys työntekijää kohtaan puolen vuoden seurannassa oli ennustettavissa asiakkaan lähtötason korkeampien hoitotuloksiin liittyvien odotusten kautta.

Johtopäätökset

Tutkimuksen johtopäätöksenä oli, että asiakkaan lähtötason positiiviset hoitotulosta koskevat odotukset ja pystyvyyden tunne paransivat hoitotulosta. Korkeammat hoitotulosta koskevat odotukset ja pystyvyyden tunne ovat siten merkittävä etu ja näyttävät parantavat hoidon jatkuvuutta ja tuloksia. Sen vuoksi yksi päihdehoidon keskeinen tavoite tulisi olla asiakkaan itseä ja hoitoa koskevien odotusten huomioiminen ja parantaminen hoidon aikana.

Tuloksen relevanssi:

On ymmärrettävää, että korkean lähtötason pystyvyyden omaavat asiakkaat onnistuvat pysymään hoidossa ja saavat parempia hoitotuloksia kuin vastaavasti heikommalla lähtötasolla hoidon aloittavat asiakkaat.

Tutkimus kuitenkin osoittaa, että asiakkaan pystyvyyden tunteeseen ja hoitotulosta koskeviin odotuksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota heti hoidon alusta alkaen, jotta heikon pystyvyyden tunteen ja hoitotulos odotuksen omaavat asiakkaat sitoutettaisiin hoidon piiriin. Kuten tutkijat johtopäätöksissään toteavat asiakkaan pystyvyyden tunteen vahvistaminen ja toiveikkuuden lisääminen tulisi olla yksi hoidon alun keskeisimpiä tavoitteita.

Teemat:

Alkoholi
Huumeet

Viittaajan nimi:

Maria Rakkolainen