Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Apteekissa toteutetun lyhytintervention vaikuttavuus alkoholin haitalliseen käyttöön

Tutkimuksen nimi:

Apteekissa toteutetun lyhytintervention vaikuttavuus alkoholin haitalliseen käyttöön

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

The effectiveness of brief alcohol interventions delivered by community pharmacists: randomized controlled trial

Tekijä:

Dhital, R. Norman, I. Whittlesea, C. Murrells, T. McCambridge, J.

Viitteet:

Addiction 110 (10): 1586–1594. DOI: 10.1111/add.12994

Julkaisuvuosi:

2015

Ingressi:

Apteekissa toteutettu lyhytinterventio ei vaikuttanut asiakkaiden haitalliseen alkoholin käyttöön.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia vähentääkö apteekissa toteutettu lyhytinterventio alkoholin haitallista käyttöä.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksesta informoitiin 2361 asiakasta 16 apteekissa Lontoossa. 561 asiakasta ilmoitti kiinnostuksensa tutkimusta kohtaan ja heistä 407 täytti tutkimuskriteerin. Tutkimuskriteereinä olivat 18 vuoden ikä ja 8-19 pistettä AUDIT-testissä (haitallinen käyttö; alhaisen ja korkean riskitason käyttäjiä ei otettu tutkimukseen mukaan). 205 asiakasta satunnaistettiin lyhytinterventioryhmään (koeryhmä) ja 202 ryhmään, joka sai vain esitteen alkoholia koskevista perustiedoista (kontrolliryhmä). Lyhytinterventio koostui keskimäärin 10 minuutin motivoivasta keskustelusta, jonka tarkoituksena oli saada asiakas pohtimaan alkoholinkäyttöään ja sitä, haluaako hän muuttaa alkoholin käyttöään jollakin tavalla. 17 farmaseuttia oli saanut 3½ tunnin koulutuksen lyhytintervention toteuttamiseen. 80 % tutkimusasiakkaista osallistui 3 kuukauden seuranta-arviointiin.

Ensisijaiset tulosmittarit olivat: muutos AUDIT-pisteissä ja niiden osuus, jotka eivät enää 3 kuukauden seurannassa kuuluneet haitallisen käytön ryhmään (<8 AUDIT).

Toissijaiset tulosmittarit olivat: kolme AUDIT-alakategoriaa (kulutus, riippuvuus, ei-riippuvuus) ja terveydentila (EQ-5D).

Keskeiset tulokset

Lyhytinterventioryhmän alkoholinkäyttö ei eronnut kontrolliryhmän alkoholinkäytöstä kolmen kuukauden seurannassa. AUDIT-pistemäärät eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi ryhmien välillä, eivätkä kummankaan ryhmän AUDIT-pistemäärät muuttuneet tilastollisesti merkitsevästi kolmen kuukauden aikana. Kahdella neljästä toissijaisella mittarilla (riippuvuus, terveydentila) kontrolliryhmän tulokset olivat jopa koeryhmää paremmat ja kahdella muulla mittarilla ryhmien tulokset olivat samanlaiset.

Johtopäätökset

Lyhytintervention toteutus apteekeissa onnistui prosessina sinänsä hyvin, mutta toteutetulla lyhytinterventiolla ei todettu olevan vaikutusta asiakkaiden alkoholin haitalliseen käyttöön. Tämä saattoi johtua siitä, että farmaseuttien saama koulutus oli liian lyhyt. Tutkijat eivät suosittele vastaavien interventiokokeilujen toteuttamista ilman riittävää ja asianmukaista koulutusta.

Tuloksen relevanssi:

Aikaisempien tutkimusten ja kokemusten perusteella on arvioitu, että lyhytinterventio apteekeissa voisi olla otollinen, toteuttamiskelpoinen, edullinen ja kustannustehokas tapa vähentää alkoholin haitallista käyttöä. Tutkimus ei vahvistanut tätä oletusta. Yhdeksi tekijäksi arvioitiin se, että farmaseuttien saama koulutus lyhytintervention toteutukseen oli liian lyhyt. Myös interventioon käytetty aika/asiakas saattoi olla turhan lyhyt. National Institute for Health and Care Excellence:n (NICE) suositusten mukaan intervention tulisi koostua vähintään 15 minuutin empaattisella ja motivoivalla tyylillä annetusta strukturoidusta neuvonnasta. Lisäksi ohjaajilla tulisi olla riittävä koulutus ja riittävät resurssit intervention toteutukseen.

Teemat:

Alkoholi
Haittojen vähentäminen
Itsearviointi ja lyhytneuvonta

Viittaajan nimi:

Jouni Tourunen