Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Aikuisuuteen jatkuva ja nuoruuteen rajoittuva rikollisuus: Eroja elämänkulussa

Tutkimuksen nimi:

Aikuisuuteen jatkuva ja nuoruuteen rajoittuva rikollisuus: Eroja elämänkulussa

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Persistent offenders and adolescence-limited offenders: Differences in life-courses

Tekijä:

Pulkkinen, L. Fadjukoff, P. Pitkänen, T.

Viitteet:

Pulkkinen L, Fadjukoff P, Pitkänen T. Persistent offenders and adolescence-limited offenders: Differences in life-courses. Crim Behav Ment Health. 2020;1–14. https://doi.org/10.1002/cbm.2157

Julkaisuvuosi:

2020

Ingressi:

Rikollisuus on yleisintä nuoruusiässä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaiseksi muotoutuu nuoruusiässä rikoksia tehneiden elämä pitkällä aikavälillä verrattuna muihin

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Lapsesta aikuiseksi -tutkimuksessa on seurattu samoja vuonna 1959-syntyneitä henkilöitä 8-vuotiaasta 50-vuotiaiksi. Alun pitäen tutkimuksessa oli 369 henkilöä, joista 53 % miehiä. Artikkelissa tavoitteena oli selvittää nuoruusiässä rikoksia tehneiden myöhempää elämänkulkua alkoholin käytön, elämäntilanteen ja terveyden sekä identiteetin osalta.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus perustuu Jyväskylän yliopistolla toteutettuun pitkittäistutkimusaineistoon, jossa tietoa on kerätty vuodesta 1968 alkaen. Tutkittavat jaettiin 42 vuoden iässä neljään ryhmään rikollisuutta koskevan tiedon perusteella: rikoksia sekä nuoruudessa että aikuisuudessa, rikoksia vain nuoruudessa, rikoksia vain aikuisuudessa ja ei rikoksia. Tarkastelut tehtiin naisille ja miehille erikseen yksisuuntaista varianssianalyysiä käyttäen.

Keskeiset tulokset

Nuoruudesta aikuisuuteen jatkunut rikollisuus oli yhteydessä ongelmien kumuloitumiseen aikuisiässä ja lisääntyneeseen riskiin kuolla ennen 54 vuoden ikää. Lisäksi miesten kohdalla oli yhteyttä runsaaseen alkoholinkäyttöön sekä nuoruudessa että aikuisuudessa, diffuusiin identiteettiin, avioeroihin ja heikompaan taloudelliseen tilanteeseen ja naisilla runsaampaan alkoholinkäyttöön aikuisiässä sekä suurempaan todennäköisyyteen olla työvoiman ulkopuolella keski-iässä. Rikoksia vain nuoruudessa tehneet miehet käyttivät alkoholia hallitummin. Rikoksia vain nuoruudessa tehneistä naisista hieman muita useampi oli eronnut elämänsä aikana ja heidän identiteettinsä oli selkiytynyt.

Johtopäätökset

Pitkittäistutkimus tuotti pitkän aikavälin seurantatietoa sekä myönteisistä kehityskuluista että ongelmien kumuloitumisen riskistä. Tietoa on tärkeä hyödyntää erityisesti nuorille suunnattujen tukitoimien kehittämisessä.

Tuloksen relevanssi:

Samojen ihmisten seuraaminen antaa tietoa riskitekijöistä ja suojaavista tekijöistä pitkällä aikavälillä. Yleisesti tiedetään, että päihteiden käytöllä on yhteyksiä rikollisuuteen ja että rikollisuus on yleisintä nuoruudessa ja vähenee iän myötä. Pitkittäistutkimuksen perusteella ongelmien kasautumisesta ei ollut viiteitä ihmisillä, jotka olivat tehneet rikoksia vain nuoruudessa. Tulosten perusteella voidaan suositella, että nuorten tukemiseen kannattaa panostaa.

Teemat:

Alkoholi

Viittaajan nimi:

Tuuli Pitkänen