Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

9.-luokkalaisten nuorten päihteiden käyttö ja rahapelaaminen sekä niihin vaikuttavat tekijät

Tutkimuksen nimi:

9.-luokkalaisten nuorten päihteiden käyttö ja rahapelaaminen sekä niihin vaikuttavat tekijät

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Ulkomaalaistaustaisten 9.-luokkalaisten nuorten päihteiden käyttö ja rahapelaaminen – Eurooppalaisen koululaiskyselyn tuloksia vuodelta 2015

Tekijä:

Järvinen-Tassopoulos, J. Raitasalo, K.

Viitteet:

Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 54 (3): 184-195

Julkaisuvuosi:

2017

Ingressi:

Suomalaistaustaiset nuoret käyttävät ulkomaalaistaustaisia yleisemmin alkoholia, kannabiksen käyttö on yleisintä ulkomaalaistaustaisilla pojilla. Kavereiden päihteiden käyttö ja runsas vapaa-ajanvietto kaveripiirissä lisäsivät sekä poikien että tyttöjen päihteiden käytön todennäköisyyttä niin suomalais- kuin ulkomaalaistaustausillakin nuorilla.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena oli verrata ulkomaalais- ja suomalaistaustaisten 9.-luokkalaisten alkoholin käyttöä, kannabiskokeiluja, tupakkatuotteiden käyttöä ja rahapeliautomaateilla pelaamista. Lisäksi tavoitteena oli selvittää päihteiden käyttöön ja rahapelaamiseen yhteydessä olevia tekijöitä.

Tutkimuksen toteutus

Aineisto kerättiin keväällä 2015 suomalaisista kouluista (n=258) 4049 oppilaalta (ulkomaalaistaustaisia n=135) eurooppalaista koululaisten päihteiden käyttöä koskevaa kyselytutkimusta varten (ESPAD) varten. Ulkomaalaistaustaiset nuoret olivat pääasiassa venäläis-, virolais-, somalialais- tai irakilaistaustaisia. Aineiston tilastollisessa analyysissa käytettiin ristiintaulukointia, χ²-testiä ja logistista regressioanalyysia otanta-asetelma huomioiden.

Keskeiset tulokset

Alkoholin käyttö oli yleisempää suomalais- kuin ulkomaalaistaustaisten nuorten keskuudessa. Kannabiksen ja vesipiipun käyttö oli yleisempää erityisesti ulkomaalaistaustaisten poikien keskuudessa. Kavereiden päihteiden käyttö ja runsas vapaa-ajanvietto kaveripiirin kanssa lisäsivät sekä poikien että tyttöjen päihteiden käytön todennäköisyyttä. Kavereiden kannabiksen käytöllä oli voimakkaampi vaikutus ulkomaalais- kuin suomalaistaustaisten nuorten omaan kannabiksen käyttöön. Poikien viikoittaisessa rahapeliautomaattien pelaamisessa ei ollut eroja, mutta ulkomaalaistaustaisten tyttöjen pelaaminen oli merkitsevästi yleisempää kuin suomalaistaustaisilla tytöillä.

Johtopäätökset

Päihteiden käyttöön ja rahapelaamiseen yhteydessä olevat tekijät ovat pitkälti samoja kaikilla nuorilla. Jos päihteiden käyttöön liittyviä riskejä pidettiin suurina, se pienensi päihteiden käytön riskiä sekä pojilla että tytöillä. Jos vanhemmat tiesivät lastensa perjantai-illan viettotavoista, se pienensi myös päihteiden käytön riskiä. Rahapelaamisen riski oli suurempi pojilla ja niillä, jotka käyttivät päihteitä, viettivät aikaa kavereiden kanssa ja joiden vanhemmat eivät tienneet lastensa perjantai-illan viettotavoista.

Tuloksen relevanssi:

Kouluterveyskyselyt ovat osoittaneet, että rahapelaaminen on yhteydessä päihteiden käyttöön. Kaveripiirin vaikutusta näyttää lisäävän runsas vapaa-ajanvietto kaveripiirin seurassa. Vanhempien tietoisuus lastensa tekemisistä ja hyvät perhesuhteet puolestaan vähentävät päihteiden käytön ja rahapelaamisen riskiä. Ulkomaalaistaustaiset tulee huomioida tasavertaisesti kouluterveydenhuollossa ja nuorisotyössä.

Teemat:

Alkoholi
Huumeet
Nuoret
Toiminnalliset riippuvuudet
Tupakka

Viittaajan nimi:

Jouni Tourunen