Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

14.08.2023 | Yleinen

Sote- ja sivistyspalveluiden ammattilaisten kokemuksia päihteitä käyttävien asiakkaiden kohtaamisesta

Hyvinvointialueiden ja kuntien sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelujen työntekijöillä on onnistumisen kokemuksia päihteitä käyttävien asiakkaiden kohtaamisesta. Onnistumisen kokemuksissa korostuivat asiakkaan päihteiden käytön vähentäminen tai lopettaminen. Työntekijöillä oli jonkin verran kokemuksia myös haastavista tilanteista, mutta niiden ratkaisu nähtiin mahdollisena. Monet vastaajista kokivat tarvitsevansa tietoa ja tukea päihteitä käyttävien asiakkaiden kohtaamiseen.

A-klinikkasäätiön järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoiminnan tekemässä kyselyssä selvitettiin sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelujen työntekijöiden kokemuksia päihteitä käyttävien asiakkaiden kohtaamisesta. Suurin osa vastaajista koki, että heillä on aikaa kuunnella ja kohdata päihteitä käyttävä asiakas. Hieman yli kolmasosa kuitenkin tunsi usein, ettei tiedä miten päihteitä käyttävä asiakas tulisi kohdata.

Avoimella ja rehellisellä keskustelulla kohti onnistumisen kokemuksia

59 prosentilla kyselyyn vastanneista sote- ja sivistyspalvelujen työntekijöistä oli onnistumisen kokemuksia päihteitä käyttävien asiakkaiden kohtaamisesta ja auttamisesta.

Onnistumisen kokemusten kerrottiin liittyvän erityisesti tilanteisiin, joissa asiakas on vähentänyt päihteiden käyttöä tai lopettanut käytön sekä tilanteisiin, joissa asiakkaan kanssa on syntynyt avoin ja rehellinen keskustelu.

Avoimen ja rehellisen keskustelun nähtiin useassa vastauksessa auttavan luottamuksen rakentumisessa ja motivaation heräämisessä asiakkaalla. Keskustelut saattoivat saada asiakkaan pohtimaan omaa päihteiden käyttöään sekä sen vähentämistä tai lopettamista.

Lisäksi onnistumisen kokemuksia koettiin usein tilanteissa, joissa palveluohjaus ja verkostoyhteistyö ovat onnistuneet. Useissa vastauksissa tuotiin esiin, että toimiva yhteistyö ja onnistunut palveluihin ohjaaminen johti asiakkaan päihteiden käytön vähentämiseen tai lopettamiseen:

”Hyvällä yhteistyöllä asiakas on saatu päihdepalveluiden piiriin ja lopettamaan päihteiden käyttö tai vähentämään sitä.”

Myös tilanteet, joissa asiakas on ottanut apua vastaan, hänen motivaationsa on herännyt tai hän on sitoutunut hoitoon, koettiin monessa vastauksessa onnistumiseksi.

”Kiinnostuksen herääminen riippuvuudesta irtautumiseen, se on aina voitto!”

Haastavien tilanteiden ratkaisu on mahdollista

Työntekijöillä oli jonkin verran kokemuksia myös haastavista tilanteista päihteitä käyttävien asiakkaiden kanssa. Haastavaan tilanteeseen on saattanut johtaa esimerkiksi ajanpuute tai asiakkaan turhautuminen, jos hoitoa ei saada järjestettyä.

Vastauksissa tuotiin esiin, että yleensä kohtaaminen asiakkaan kanssa sujuu hyvin, kun kohtaamiseen on riittävästi aikaa. Lisäksi hankalatkin tilanteet saadaan usein ratkaistua puhumalla, kun työntekijällä on riittävästi aikaa asiakkaan kohtaamiseen.

” Jos aikaa on riittävästi yleensä tilanteet hoituvat hyvin.”

Erään vastaajan mukaan haastavien tilanteiden käsittelyssä auttavat hyvä yhteishenki työryhmässä ja hankalien tilanteiden läpikäyminen heti.

Vastauksissa myös tuotiin esiin, että haastavat kokemukset päihteitä käyttävien asiakkaiden kohtaamisessa liittyvät samankaltaisiin tilanteisiin kuin muidenkin asiakasryhmien kanssa. Esimerkiksi hylkäävät päätökset voivat saada asiakkaan suuttumaan riippumatta siitä, käyttääkö asiakas päihteitä.

Tietoa ja tukea kaivataan erityisesti palveluohjaukseen ja puheeksiottoon

Suuri osa vastaajista koki tarvitsevansa tietoa ja tukea päihteitä käyttävän asiakkaan kohtaamiseen. Tukea kaivattiin etenkin palveluohjaukseen ja puheeksiottoon. Vastaajat kaipasivat tietoa siitä, minne päihteitä käyttävä asiakas tulisi ohjata sekä kuinka ottaa päihteiden käyttö puheeksi asiakkaan kanssa neutraalisti ja asiakasta loukkaamatta. Päihteistä ja niiden vaikutuksista kaivattiin myös ajankohtaista tietoa.

” Palveluohjaukseen liittyvää tukea ja koulutusta olisi hyvä saada. Milloin ottaa yhteyttä ja minne?”

Lisätieto palveluista, koulutus haastavissa tilanteissa toimimisesta sekä puheeksioton ja motivoinnin osaamisen vahvistaminen voivat olla avuksi päihteitä käyttävien asiakkaiden kohtaamisessa. Myös esimerkiksi työnohjauksesta, työparityöskentelystä ja moniammatillisista verkostoista voidaan saada apua haastavien tilanteiden ratkaisuun.

Lisätietoa

Tiedot on koottu A-klinikkasäätiön Järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoiminnan Päihde- ja riippuvuustyön osaaminen ja yhteistyön kehittämistarpeet -kyselyn tuloksista. Kysely on toteutettu viidellä hyvinvointialueella ja se on kohdennettu sote- ja sivistysalan työntekijöille. Kyselyyn on vastannut yhteensä 1480 työntekijää.