Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

15.03.2021 | MIPA-tutkimusohjelma

Tarja Virolainen

Kohtaamispaikkojen asiakaspolut ovat moninaisia

Asiakkuus matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa on vaihtelevaa ja moninaista. Toimijaroolien moninaisuutta ja myönteisiä siirtymiä voidaan tukea verkostoitumalla muiden yhteiskunnan toimijoiden kanssa.

Matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen asiakaspolkuihin liittyy usein aktivoitumista, ohjatumpiin toimintoihin siirtymistä ja uusien toimijaroolien omaksumista.

Toimijaroolit ovat usein päällekkäisiä ja niiden väliset rajat epätarkkoja. Moni asiakas on toiminut myös esimerkiksi kohtaamispaikan vapaaehtoisena, vertaisena, talkootyöläisenä, sosiaalisena talonmiehenä tai toimintaa ylläpitävän yhdistyksen hallinnollisissa tehtävissä.

Asiakkuus saattaa rajoittua tiettyyn elämänvaiheeseen tai tarjota pitkäaikaisesti tukea arkeen. Erilaisilla kanssakulkijoilla – läheisillä, vertaisilla sekä järjestöjen ja julkisten palvelujen työntekijöillä – on tärkeä merkitys asiakaspolkujen eri vaiheissa.

Tulokset pohjautuvat Sari Jurvansuun, Teemu Kaskelan ja Jouni Tourusen A-klinikkasäätiön Tietopuun Katsauksia ja näkökulmia -sarjassa julkaistuun tutkimusartikkeliin. Artikkeli perustuu viidessä järjestöjen matalan kynnyksen kohtaamispaikassa tehtyyn havainnointi- ja haastatteluaineistoon.

Artikkelissa tarkastellaan päihde- ja mielenterveysjärjestöjen ylläpitämissä kohtaamispaikoissa syntyviä asiakaspolkuja: miten asiakkuus syntyy, millaista toimijarooleja asiakaspolkuihin sisältyy ja millaisia myönteisiä siirtymiä kohtaamispaikat mahdollistavat asiakkaiden elämässä. Tutkimus on toteutettu osana A-klinikkasäätiön koordinoimaa Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmaa (MIPA 2.0).  

Kohtaamispaikkojen saavutettavuutta voidaan parantaa

Moni kävijä kuvasi kohtaamispaikkojen merkityksen omassa arjessaan suureksi. Kohtaamispaikasta oli saatu ruokaa, vaatteita, keskusteluapua, mielekästä tekemistä ja se oli mahdollistanut pääsyn tarvittaviin palveluihin sekä osaksi yhteisöä tai laajempaa yhteiskuntaa. Moni koki asiakkuuden nostavan ainakin hetkellisesti yhteiskunnan marginaalista tai estävän sinne putoamisen. 

Asiakaspoluilla oli yhtymäkohtia esimerkiksi työllistämistoimenpiteisiin, rikosseuraamuksen suorittamiseen ja hoitojärjestelmään liittyvien velvoitteiden täyttämiseen, jotka sekä toivat asiakkaita kohtaamispaikkoihin että mahdollistuivat asiakkuuksien myötä. Toisaalta tavoitteellisten asiakaspolkujen rakentamisen ongelmakohdat liittyivät usein juuri yhteiskuntaan kiinnittymisen tulevaisuuden näkymien haurauteen.

Asiakkaiden näkökulmasta kohtaamispaikoissa on keskeistä työntekijöiden ja muun yhteisön tarjoama motivointi, rohkaisu ja toivon vaaliminen. Kohtaamispaikoissa on tärkeää huomioida myös asiakkaiden keskinäinen epävirallinen tuki. He rakentavat usein yhteistä hyvää tavalla, joka ei asetu ennalta määrättyihin toimijarooleihin ja joka saattaa jäädä huomiotta esimerkiksi toiminnan hyötyjen arvioinnissa.

Lisätietoa

Jurvansuu, S., Kaskela, T. & Tourunen, J.: Arjen tukea, aktivoitumista, velvoittavuutta. Tutkimus päihde- ja mielenterveystyön kohtaamispaikkojen asiakaspoluista. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2023. 

Tutkija, Sari Jurvansuu, A-klinikkasäätiö 046 9210804