Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

27.10.2021 | Yleinen

Tarja Virolainen

Kemseksiä luonnehtii salailun ja vaikenemisen kulttuuri

Kemseksi (chemsex) on tarkoituksellista päihteiden käyttöä seksin yhteydessä. Usein ilmiö rajataan miesten väliseen seksiin, mutta se ei ole vieras muillakaan sukupuolilla.

Positiiviset ry:n Chemsex-hankkeessa (2019–2020) tarjottiin tukea, neuvontaa ja yhteisötoimintaa kemseksi-alakulttuureissa mukana oleville miehille. Koulutusta suunnattiin erityisesti päihdetyön ja seksuaalineuvonnan ammattilaisille. 

Päihdetyössä seksuaalisuutta käsitellään usein melko ongelmakeskeisesti esimerkiksi tautien ja raskauksien ehkäisyn tai seksuaalitraumojen kautta. Seksuaalineuvonnassa puolestaan päihdetietämys on monesti melko vähäistä, vaikka päihteillä on kiistaton vaikutus myös seksuaalihyvinvointiin.

Hankkeessa tehtiin verkkokysely 2020. Siihen vastasi 111 henkilöä, joista yli puolet oli miehiä, kolmannes naisia ja 15 % sukupuoleltaan ei-binäärisiä.

Verkkokyselyn vastaajista jopa 90 % oli itse käyttänyt päihteitä tarkoituksella seksin yhteydessä.

Huumeidenkäyttö mielletään usein nuorisoilmiöksi, mutta kyselyn perusteella mielikuva ei päde kemseksiin. Suurin kemseksiä harjoittavien ikäryhmä olivat 30–39-vuotiaat yli 40 %:n osuudella. Alle 30-vuotiaita oli vain alle neljännes vastaajista. Kolmannes oli yli 40-vuotiaita, ja kyselyyn saatiin vastauksia myös yli 60-vuotiailta.

Valtaosa oli mukana kemseksissä korkeintaan kerran kuussa tai harvemmin. Ihmiset eivät usemmiten identifioidu päihteidenkäyttäjiksi, koska he mieltävät toiminnan ensisijaisesti seksuaaliseksi kanssakäymiseksi. 

Suomessa kemseksissä käytetyistä laittomista päihteistä kyselyn mukaan suosituin oli MDMA eli ekstaasi. Miehillä yhtä suosittu oli amfetamiini. Yleisimmän laittoman päihteen eli kannabiksen käyttö kemseksissä oli korkealla tasolla kaikilla sukupuolilla. Sukupuolten väliset erot jäivät vähäisiksi myös kokaiinin, LSD:n, rauhoittavien lääkkeiden, ketamiinin ja opioidien käytössä.

Image
tulokset suomalaisesta kyselystä, jossa kysyttiin, mitä aineita kemseksin yhteydessä on käytetty

Kemseksiin on kansainvälisesti liitetty erityisesti stimulanteista metamfetamiini ja mefedroni sekä keskushermostoa lamaavista yhdisteistä gammahydroksibutyraatti (GHB) ja gammabutyrolaktoni (GBL). Mikään niistä ei kuulu kyselyn mukaan Suomen suosituimpiin kemseksi-aineisiin. Ne kuitenkin liittyvät jossain määrin miestenväliseen kemseksiin, sillä GHB, GBL ja metamfetamiini olivat miesten keskuudessa selvästi suositumpia kuin muilla sukupuolilla. 

Suomessa tiettyjen huumeiden saatavuus saattaa olla heikompaa kuin maailman metropoleissa. Tämän seurauksena monet käyttävät, mitä kohdalle osuu, eikä aineiden sisällöstä aina edes ole tietoa. 

Toisaalta kemseksi saattaa vasta olla laajemmin rantautumassa Suomeen. Kemseksiin liittyy myös kansainvälistä bilematkailua, joten haittojen vähentämiseksi on syytä seurata, millaisia aineita ja käytöskoodistoja muissa maissa todennäköisimmin esiintyy.

Mainitsemisen arvoisia sukupuolieroja löytyi ilokaasun ja kloorietaanin kohdalla. Miesvastaajista viidennes oli kohdannut niitä kemseksin yhteydessä. Muiden sukupuolten kohdalla kloorietaani ei noussut esiin, joten ainetta voi perustellusti pitää ominaisena miesten väliselle kemseksille.

Kemseksiin liitetään määritelmällisesti laittomia päihteitä, mutta on huomionarvoista, että kyselyssä alkoholi nousi kaikkein yleisimmäksi kemseksin yhteydessä käytetyksi päihteeksi yli 70 %:n esiintyvyydellä.

Pelkän alkoholin ja seksin yhdistäminen on kuitenkin Suomessa niin yleistä ja hyväksyttyä, että sen luokittelu kemseksiksi olisi epätarkoituksenmukaista. Se myös vaikeuttaisi monien kemseksiin liittyvien erityispiirteiden huomioimista päihdetyössä ja seksuaalineuvonnassa. Alkoholilla on silti merkittävät vaikutuksensa ihmissuhteisiin, mielenterveyteen ja seksuaalihyvinvointiin. Moni myös päätyy kemseksi-tilanteisiin helpommin käytettyään alkoholia. 

Kyselyn perusteella suurin tiedontarve koski aineiden yhteisvaikutuksia. Tämä on hyvin vaativa tarve, koska ihmisten aineenvaihdunta ja lääkitykset ovat yksilöllisiä, minkä lisäksi ihmisillä on harvoin varmaa tietoa käyttämistään aineista tai niiden vahvuuksista. Läheskään kaikista yhteisvaikutuksista ei edes ole luotettavaa tietoa. Muiden maiden esimerkkien pohjalta olisi silti perusteltua kehittää Suomen oloihin sovitettu yleisluontoinen tiivistelmä yhteisvaikutuksista. 

Yksi merkittävimmistä vastaajien esiin tuomista epäkohdista on huumeiden käyttörangaistus.

Läheskään kaikki tuen tarpeet eivät liity päihteisiin. Miesten kohdalla suuri osa tuen tarpeista kohdistui esimerkiksi mielenterveyteen, ihmissuhteisiin, yksinäisyyteen, omien ja muiden rajojen tunnistamiseen sekä seksi- tai pornoriippuvuuteen. Kun kemseksin kanssa ongelmiin joutuneita kohdataan, pitäisi olla sopivasti herkkyyttä ja tilannetajua herätellä keskustelua muustakin kuin kemseksistä. 

Huomionarvoista toisaalta on sekin, että peräti neljännes vastaajista ei kokenut ainakaan tällä hetkellä tarvitsevansa mitään apua tai tukea liittyen kemseksiin.

Kemseksin näkymättömyyden vuoksi yleinen tietämättömyys siitä on ymmärrettävää. Tiedon puute kuitenkin usein lisää pelkoja, ennakkoluuloja ja syrjintää. Ne osaltaan ylläpitävät salailun ja vaikenemisen kulttuuria. 

Minkään päihteen käyttö ei tapahdu tyhjiössä, vaan ihmisen, hänen lähipiirinsä ja käyttöyhteisönsä lisäksi päihteillä on monenlaisia laajempia yhteiskunnallisia seurauksia. Haittojen vähentämisellä on suuri merkitys kaikilla tasoilla, mutta tarvittaisiin myös ihmisarvoista asennemuutosta, joka hälventäisi kemseksin stigmaa.

Kemseksin kannalta yksi merkittävimmistä vastaajien avoimissa vastauksissaan esiin tuomista epäkohdista on huumeiden käyttörangaistus, jonka pelossa moni ei uskalla hakea ajoissa apua mahdollisiin ongelmiin tai puhua asiasta edes läheisilleen. Kiinnijäämisen seuraukset myös saattavat kohtuuttomuudessaan syventää mielenterveys- ja päihdeongelmia sekä olla esimerkiksi ihmissuhteiden, työllisyyden tai opintojen kannalta syrjäyttävämpiä kuin huumeiden suorat vaikutukset. 

Teksti Miina Kajos & Tapani Valkonen
Kuva ©SKOSH

Miina Kajos on neurobiologi ja sosionomi, joka työskenteli Chemsex-hankkeen koordinaattorina. Tapani Valkonen on Positiiviset ry:n yhteisötyöntekijä, joka vastaa kemseksitoiminnasta hankkeen jälkeen. Kemseksiä käsitteleviä infovideoita löytyy Positiivisten Youtube-kanavalta.

Juttu on julkaistu Tiimi-lehdessä 4/2021.

Lue lisää