Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

06.09.2022 | Näkökulma, Yleinen

Tarja Virolainen

Rahapeliongelmien puheeksiottoa, tunnistamista ja hoitoa on syytä vahvistaa 

A-klinikkasäätiö ajaa hallitusohjelmatavoitteissaan parempaa näkyvyyttä rahapelihaittoihin olemassa oleville palveluille. Koska osaamista ei aina ole riittävästi, sote-henkilöstöä pitää kouluttaa rahapelihaittojen käsittelyyn.

Päihde- ja mielenterveyspalveluissa ei aina ole tarjolla riittävästi palveluita tai osaamista rahapelihaittojen hoitoon. Siksi rahapelaamista ei myöskään oteta säännönmukaisesti puheeksi sosiaali- ja terveyspalveluissa.

A-klinikkasäätiö ajaa hallitusohjelmatavoitteissaan parempaa näkyvyyttä rahapelihaittojen tuelle ja hoidolle. Tuki ja hoito tulee ensinnäkin kirjata päihde- ja mielenterveyshuoltoa koskevaan lakiin. Rahapelaamisesta pitää kysyä asiakkailta ja potilailta siinä missä päihteiden käytöstä ja mielenterveydestä. Rahapeliongelmien puheeksiottoa, tunnistamista ja hoitoa pitää vahvistaa sote-palveluissa. Myös tiedon rahapelihaittoihin tarjolla olevasta tuesta ja hoitoon pääsystä tulee löytyä helposti. 

Hallitusohjelmatavoitteita avaa vastaava kehittämiskoordinaattori Henna Vuorento, joka työskentelee A-klinikkasäätiön koordinoimassa Yhteispelillä!-hankkeessa. Hanke kehittää ja jalkauttaa palveluja rahapelihaittojen ehkäisyn ja hoidon tueksi Espoossa ja Kymenlaaksossa.

Kuinka yleisiä rahapeliongelmat ovat Suomessa?

Suomessa pelataan paljon rahapelejä. Runsaat 100 000 15–74-vuotiasta suomalaista pelaa rahapelejä ongelmallisesti. Riskitasolla pelaavia on lähes 400 000. Rahapelaaminen koskettaa vahvasti myös läheisiä: joka viidennellä suomalaisella on lähipiirissään ihminen, jolla on ongelmallista rahapelaamista. 

Millaisia haittoja rahapeliongelmat aiheuttavat?

Ne voivat aiheuttaa niin taloudellisia, sosiaalisia kuin terveydellisiä haittoja. Liikapelaaminen johtaa usein velkaantumiseen. Ihminen voi myös ajautua rikoksiin pelaamisen rahoittamiseksi. Talousvaikeuksien seurauksena saattaa olla esimerkiksi asunnon tai luottotietojen menetys. Pelaaminen voi johtaa fyysiseen sairastumiseen ja/tai psyykkisiin ongelmiin tai itsetuhoisuuteen. Liikapelaaminen voi tuottaa myös hankaluuksia lähisuhteissa, esimerkiksi riitoja ja rikkoutuneita ihmissuhteita.

Hoitoon hakeutuu vain 10–20 % ongelmallisesti rahapelaavista.  

Rahapelipoliittisen ohjelman mukaan rahapelaamista ei oteta säännönmukaisesti puheeksi sosiaali- ja terveyspalveluissa. Miksi rahapelaamisesta ei kysytä?

Käytännön työssä on tullut esille, että päihde- ja mielenterveyspalveluissa ei aina ole tarjolla riittävästi palveluita tai osaamista rahapelihaittojen hoitoon. Koulutusten avulla sote-henkilöstölle taataan osaamista rahapelihaittojen käsittelyyn. Selkeän palvelupolun avulla tulee uskallusta ottaa asia puheeksi. Rohkeus puheeksiottoon kasvaa, kun jatkohoidon etenemiselle on selkeä polku. 

Mitä haittaa on, jos rahapelaamisesta ei kysytä sote-palveluissa?

Mitä varhaisemmin rahapeliongelmaan päästään käsiksi, sitä paremmin voidaan ehkäistä haittojen syveneminen ja kasautuminen. Varhainen puheeksiotto helpottaa myös läheisten tilannetta. 

Avun hakemista ja rahapelaamisen tunnistamista vaikeuttavat rahapelaamiseen liittyvä häpeä ja salailun tarve. Hoitoon hakeutuu vain 10–20 % ongelmallisesti rahapelaavista. 

Rahapeliongelmaa ei usein tuoda itsenäisesti esiin, niin, että se olisi avun hakemisen syy. Rahapeliongelma saattaa olla osa isompaa kokonaisuutta: ihmisellä saattaa olla esimerkiksi myös mielenterveyshaasteita, alkoholinkäyttöä, talousvaikeuksia tai työttömyyttä. Rahapelaaminen ei välttämättä ole ensisijainen hoitoon hakeutumisen syy, mutta se saattaa silti olla taustatekijä. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluissa tulee kysyä rahapelaamisesta siinä missä alkoholista, tupakasta, huumeiden käytöstä ja mielenterveyshäiriöstä. Omasta ja läheisen rahapelaamisesta kysyminen on merkittävä tekijä haittojen ehkäisyssä ja tunnistamisessa. 

Kuinka ihmisten oikeutta saada hoitoa rahapeliongelmiin voitaisiin edistää?

Rahapelihaittojen tuki ja hoito tulisi mainita nimeltä päihde- ja mielenterveyshuoltoa koskevassa laissa tai säädöksissä ja jatkossa osana sosiaalihuolto- tai terveydenhuoltolakia. Tämä varmistaisi rahapelihaittojen paremman huomioimisen hyvinvointialueiden lakisääteisissä palveluissa. 

On tärkeää, että rahapelihaittojen ehkäisy, tuki ja hoito järjestetään osana tulevien hyvinvointialueiden ja kuntien palveluja.

Tuoreen rahapelipoliittisen ohjelman mukaisesti rahapelihaittoihin tarjottavat palvelut ovat osa päihde- ja mielenterveyspalveluja. On tärkeää, että rahapelihaittojen ehkäisy, tuki ja hoito järjestetään osana tulevien hyvinvointialueiden ja kuntien palveluja. Myös järjestöt toimivat tärkeänä tukena. 

Avun ja tuen hakemisen kannalta on myös varmistettava, että matalalla kynnyksellä löytyy tietoa siitä, mistä hoitoa saa ja miten sinne pääsee. Lisäksi on tärkeä mainita, että myös läheinen on oikeutettu saamaan hoitoa. 

Miten hyvin rahapeliongelmiin on tarjolla hoitoa?

Hoitopalvelujen laajuus ja saatavuus vaihtelevat alueellisesti. Pääkaupunkiseudulla apua on pääosin hyvin tarjolla ja palveluiden saavutettavuus on hyvä. Pohjois-Suomessa tilanne voi kuitenkin olla hyvin erilainen: palveluja ja osaamista ei välttämättä ole tarjolla, ja jos on, matkaa sinne voi tulla satoja kilometrejä. 

Varsinaisten hoitopalveluiden lisäksi on monilla paikkakunnilla tarjolla vertaistukea ja matalan kynnyksen palvelupisteitä. Myös verkosta on saatavilla apua ja tukea. 

Haitallisen rahapelaamisen pitää olla tasavertainen syy saada hoitoa muiden syiden rinnalla.

Miten sosiaali- ja terveyspalvelujen työntekijöiden rahapeliongelmiin liittyvää osaamista voitaisiin parantaa?

Sote-ammattilaisten osaamista ja tunnistamista tulee vahvistaa koulutuksilla niin, että haitallisen rahapelaamisen katsotaan olevan tasavertainen syy saada hoitoa muiden syiden rinnalla.

Rahapeliongelmaan liittyvää voimakasta stigmaa ja leimaavaa terminologiaa tulee vähentää järjestelmällisesti, muiden muassa lisäämällä kokemusasiantuntijuutta kehittämisessä ja palveluissa. 

Rahapeliriippuvuuden hoidosta on tekeillä Käypä hoito -suositus. Sen arvioidaan valmistuvan vuonna 2024. Mitä merkitystä suosituksella on?

Kansallinen suositus tukee hoitohenkilökuntaa aloittamaan rahapeliriippuvuuden hoidon.

Ihmisten mahdollista ongelmallista rahapelaamista koskevat tiedot halutaan kirjata heidän asiakas- ja potilastietoihinsa. Miksi kirjaaminen on tärkeää?

Rahapeliongelmien hoitokäyntien kirjaaminen tekee mahdolliseksi saada tietoa siitä, miten yleistä on rahapeliriippuvuus ja sen tunnistaminen. Lisäksi diagnoosi saattaa olla tärkeä tekijä rahapeliriippuvuuden seurausten, kuten taloudellisten vaikeuksien, selvittämisessä. 

Mitä muita asioita A-klinikkasäätiö haluaa eduskuntavaalien jälkeisen hallituksen ohjelmaan? Lue lisää.