Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

21.12.2022 | Näkökulma

Tarja Virolainen

Päihteitä käyttävien läheisten näkemykset palveluista kriittisiä

Valtaosa läheisistä pitää perheenjäsenensä saamia päihdepalveluja riittämättöminä ja tiedonkulkua puutteellisena. Tutkimus osoittaa myös, että läheiset hakevat itselleen tukea satunnaisesti ja siihen vaikuttaa perheenjäsenen hoitosuhde.

Mistä on kyse?

Päihteitä käyttävän läheisillä on usein kaksoisrooli palvelujärjestelmässä: he tukevat perheenjäsentään arjessa ja palveluiden piiriin hakeutumisessa sekä tarvitsevat myös itse apua ja tukea jaksamiseensa. Palveluiden kehittämisen tueksi tarvitaankin tietoa läheisten tuen tarpeista ja palvelujärjestelmän ongelmakohdista. Jurvansuun, Laukkasen ja Tourusen tutkimus (2022) vastaa tähän tarpeeseen. Tutkimus perustuu päihdejärjestöjen piiristä kerättyyn kyselyaineistoon ja läheishaastatteluista tehtyihin tapauskuvauksiin.

Millaisina päihde- ja mielenterveyspalvelut näyttäytyvät läheisen silmin?

Tutkimuksen aineistossa oli tavallista, että läheisten päihteitä käyttävä perheenjäsen ei saa hoitoa ongelmaansa. Läheisten näkökulmasta palvelujärjestelmä näyttäytyy sekavana, pirstaloituneena, luukulta toiselle pompottelevana sekä liiallista oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta ja toimintakykyä vaativana ja kokonaisvastuuta välttelevänä. Ne läheiset, joiden perheenjäsen on hoidon piirissä, kokevat lisäksi tiedonsaannin hoitotaholta riittämättömäksi.

Mitä ongelmakohtia läheisten tuen saannissa on?

Läheisten oman tuen saamista vaikeuttavat tiedon puute tukipalveluista, palveluiden puute paikkakunnalla, palveluihin hakeutumisen raskaus, perheenjäsenen avuntarpeen priorisointi sekä huonot kokemukset palvelujärjestelmästä. Tutkimuksen perusteella läheisten tuen saaminen perustuu lähinnä omatoimiseen tiedonhakuun ja riippuu perheenjäsenen hoitosuhteesta.

Mikä on olennaista tuen tarjoamisessa läheisille?

Läheiset löytävät tuen piiriin usein perheenjäsenen hoitokontaktien kautta. He toivovatkin, että tukipalveluihin ohjaus olisi osa päihdepotilaan hoitoa. Tämän lisäksi tarvitaan puheeksi oton käytäntöjä sekä läheisten tukipalvelujen parempaa näkyvyyttä muissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Näin tavoitetaan myös ne läheiset, joiden perheenjäsenet eivät ole hoidon piirissä. 

Minkä pitäisi muuttua palvelujärjestelmässä?

Läheisten kuormittuneisuus ja palveluiden käyttö ovat yhteydessä siihen, saako heidän perheenjäsenensä päihderiippuvuuteen hoitoa. Tämän vuoksi päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittäminen saavutettavammaksi edistää myös läheisten hyvinvointia. Lisäksi läheisten tulee saada enemmän tietoa oikeudestaan tukeen, ja jalkautuvan ja etsivän työn menetelmiä pitää kehittää läheisten tavoittamiseksi.

Lisätietoa 

Jurvansuu, S., Laukkanen, S. & Tourunen, J. (2022): ”Jos ei saa hoitoa, niin miten ne läheiset voi saada mitään?” Päihteidenkäyttäjien läheisten kokemuksia palvelujärjestelmästä. (pdf) Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2022:1–18.