Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

25.05.2022 | Yleinen

Tarja Virolainen

Kokemusasiantuntijuuden merkitys päihdetyössä

Mari Kivistö, Marjatta Martin ja Sanna Hautala tarkastelevat A-klinikkasäätiön tutkimussarjassa julkaistussa tutkimuksessaan ammattilaisten mielenterveys- ja päihdetyön kokemusasiantuntijatoiminnalle antamia merkityksiä toipumisen tukemisen näkökulmasta.

Tutkimukseen osallistuneet ammattilaiset pitivät kokemusasiantuntijatoimintaa erittäin merkityksellisenä toipumisen tukemisessa niin yksilön kuin palvelujärjestelmän näkökulmasta. 

Tutkimuksen kontekstiksi valikoitui yksi sairaanhoitopiiri, jossa sekä kokemusasiantuntijatoiminta että toipumisorientaatio on pyritty integroimaan työkäytäntöihin. Aineisto kerättiin kahdella temaattisella fokusryhmähaastattelulla, joihin osallistui yhdeksän kokemusasiantuntijatoiminnasta kokemusta omaavaa ammattilaista.

Tunnetukea, sanoittavaa tukea ja toimijuuden tukea

Ammattilaisten antamia merkityssisältöjä kokemusasiantuntijatoiminnalle yksilön toipumisen tukemisessa olivat tunnetuki, sanoittava tuki ja toimijuuden tuki. 

Tunneperäinen tuki näyttäytyi aineistossa jaettuina tunnekokemuksina, jotka liittyvät luottamukseen ja vastavuoroisuuteen. Erityisen merkityksellisinä pidettiin kokemusasiantuntijoiden kertomia selviytymistarinoita, joiden koettiin vahvistavan asiakkaan toiveikkuutta sairaudesta huolimatta. 

Mielenterveys- ja päihdeongelmista puhuminen on monelle vaikeaa niihin liittyvän leimaavuuden vuoksi. Ammattilaiset liittivätkin yksilön toipumisen tukemiseen kokemusasiantuntijoiden taidon ja
rohkeuden kokemusten sanoittamisessa, minkä todettiin helpottavan asioiden puheeksi ottamista. 

Kokemusasiantuntijatoiminnan merkitys yksilön toipumisen tukemisessa liitettiin myös tietojen ja taitojen jakamiseen omasta sairaudesta, oireiden tunnistamisesta ja voinnin tarkkailusta. Tämän
ajateltiin auttavan asiakasta oman tilanteen tiedostamisessa ja siihen vaikuttamisessa.

Tukea hoitotyölle sekä tehokkuutta ja laatua palveluihin

Palvelujärjestelmän näkökulmasta ammattilaiset merkityksellistivät kokemusasiantuntijatoimintaa hoitotyön tukena, palveluiden tehokkuuden lisääjänä ja laadun parantajana. 

Ammattilaisten mukaan kokemusasiantuntijatoiminta tuo lisäarvoa toipumisen tukemiseen tähtäävälle hoitotyölle muun muassa ennaltaehkäisevyyden näkökulmasta. Kokemusasiantuntijoiden todettiin voivan vaikuttaa myönteisesti myös asiakkaiden lääkehoitoihin suhtautumiseen sekä tukevan heidän sitoutumistaan eri hoitomalleihin ja ryhmätoimintoihin.

Kokemusasiantuntijatoiminnan koettiin monipuolistavan palveluvalikoimaa sekä vahvistavan asiakaslähtöisyyttä. Kokemusasiantuntijoiden kuvattiin toimivan aktiivisina kehittäjinä hoitoprosesseissa ja palvelukäytännöissä. Kokemusasiantuntijoiden antaman palautteen koettiin haastavan ammattilaisia tarvittaessa toisin toimimiseen.

Lisätietoa

Kivistö, M., Martin, M. & Hautala, S.: Ammattilaisten antamat merkitykset mielenterveys- ja päihdetyöhön integroidulle kokemusasiantuntijatoiminnalle toipumisen tukemisessa. Tietopuu: Tutkimussarja 2/2021: 1-18.