Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Vertaisarviointi

Vertaisarviointitunnus.

A-klinikkasäätiön Tutkimussarjassa käytetään vertaisarviointia. Tutkimussarjalle on myönnetty Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus.

Vertaisarvioinnissa noudatetaan Suomen tiedekustantajien liiton ja Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan vertaisarviointiohjeita sekä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ”Hyvä tieteellinen käytäntö” ja ”Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet” -ohjeita.

Asiantuntijalausuntojen tarkoituksena on auttaa päätoimittajaa ja toimituskuntaa päättämään tarjotun käsikirjoituksen soveltuvuudesta julkaisusarjaan. Lausunto auttaa merkittävästi myös kirjoittajaa silloin kun se sisältää myös konkreettisia ehdotuksia käsikirjoituksen parantamiseksi. 

A-klinikkasäätiön Tietopuun julkaisusarjojen toimituskunta pyytää tarjottua käsikirjoitusta koskevat lausunnot kahdelta arviointitehtävään kutsutulta henkilöltä.

Vertaisarvioinnin keskeisiä periaatteita ovat: 

  • Vertaisarviointi toteutetaan anonyymisti.  
  • Arvioijat ovat toimituskunnan ulkopuolisia ja arvioitavana olevan käsikirjoituksen suhteen riippumattomia väitelleitä tutkijoita tai muita asiantuntijoita.  
  • Vertaisarviointiprosessissa käytetään arviointilomaketta ja siinä tarkastellaan aineiston, analyysin ja esitystavan laatua, aikaisemman tutkimuksen ja teoreettisen viitekehyksen hallintaa sekä tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen tieteenalalle ominaisella tavalla. 
  • Toimituskunta lähettää asiantuntijalausunnot käsikirjoituksen kirjoittajille.