Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Tutkimuksessa ”Kadulta labraan: Uusia tiedonhankintamenetelmiä jatkuvasti muuttuvan huumausainetilanteen haasteisiin”

käsiteltävät ammattilaisten raportointilomakkeeseen liittyvät henkilötiedot

Osana ” Kadulta labraan: Uusia tiedonhankintamenetelmiä jatkuvasti muuttuvan huumausainetilanteen haasteisiin” -tutkimuskokonaisuutta päihdetyön ammattilaisten on mahdollista käydä täyttämässä nettilomakkeella poikkeavia havaintoja liikkeellä olevista huumeista. Näitä voivat olla esimerkiksi erityisen harvinaiset aineet tai epätyypilliset vaikutukset.

Muille kuin päihdetyön ammattilaisille on erillinen anonyymi raportointilomake, johon voit ilmoittaa tiedot nimettömänä ja Tor-selainta käyttämällä anonyymisti. Raportointi on vapaaehtoista ja halutessaan ammattilainenkin voi ilmoittaa havainnosta anonyymilla havaintojen raportointilomakkeella. Tämä tietosuojailmoitus on saatavilla raportointilomakkeen kanssa samalta nettisivulta.

Rekisterin tietosisältö
Raportoijan yhteystiedot
– Etu- ja sukunimi
– Työnantaja ja yksikkö
– Puhelinnumero
– Sähköpostiosoite

Havainnon tiedot
– Milloin havainto on tehty?
– Millä paikkakunnalla havainto on tehty?
– Millä nimellä havaintoa koskeva aine on myyty/luovutettu?
– Onko syytä epäillä, että aine olisi jotain muuta?
– Jos on epäilys, että aine on jotain muuta, mitä aine todellisuudessa voisi olla?
– Aineen ulkomuodon kuvaus
– Mikä aineessa on poikkeuksellista?
– Mahdolliset muut havaintoon liittyvät tiedot

Metatiedot
– IP-osoite

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietojen keräämisen tarkoituksena on varmistaa havainnon tulleen ammattilaiselta ja mahdollisuus kysyä tarvittaessa lisätietoja havainnosta. Syötettyjä tietoja käytetään yhteydenottoon edellä mainituissa tarkoituksissa.

Työntekijän yksikköä koskevasta tiedosta voidaan muodostaa luokiteltu tunnistetiedoton muuttuja (esim. päihdehoidon yksikkö, ensihoidon yksikkö, yms.), jota voidaan käyttää menetelmän kehittämisessä ja tieteellisessä tutkimuksessa. Samoin havainnon taustatietoja käytetään tunnistetiedottomasti huumemarkkinatilanteen analyysiin, menetelmän kehittämiseen sekä tieteelliseen tutkimukseen. Kaikki raportointi toteutetaan siten, ettei yksittäisiä henkilöitä voida tunnistaa.

Jokaisen sivuvierailun yhteydessä sivuston käyttäjän IP-osoite tallentuu palvelimen lokiin, missä tieto säilyy 1 vuoden. IP-osoitteet eivät ole oletusarvoisesti kenenkään nähtävillä eikä niitä käytetä osana Kadulta labraan -tutkimusta.

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste tutkimuksessa/arkistoinnissa
Henkilötietojen käsittely tutkimuksessa perustuu ilmoittajan suostumukseen, joka kysytään erillisellä kysymyksellä osana lomaketta (EU 679/2016 6.1 a). Lisäksi tarkempi kuvaus henkilötietojen käytöstä on nähtävillä samalla sivulla kuin lomake tämän tietosuojailmoituksen muodossa.

Henkilötietojen siirto EU/ETA ulkopuolelle
Tutkimuksessa henkilötietoja ei siirretä EU/ETA -alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaaminen
Henkilötietojen käsittely tässä tutkimuksessa perustuu asianmukaiseen hankesuunnitelmaan ja tutkimuksella on vastuuhenkilö. Tietoja säilytetään tietoturvallisesti siten, että pääsy tiedostoihin on rajoitettu hankkeen työntekijöille ja A-klinikkasäätiön it-henkilökunnalle henkilökohtaisella salasanalla. Tutkimuksen raportointi toteutetaan siten, ettei yksittäisiä haastateltavia voida tunnistaa. Kaikki raportointi tapahtuu siten, ettei yksittäisiä ihmisiä koskevat tiedot paljastu ulkopuolisille.

IP-osoitetta koskevat tiedot tallentuvat palveluntarjoajan tietokantoihin, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Tietokannat on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Tutkimuksessa käsiteltävät henkilötiedot suojataan
☒ käyttäjätunnuksella   ☒ salasanalla   ☐ käytön rekisteröinnillä    ☐ kulunvalvonnalla (fyysinen tila)

Tutkimukselle on annettu eettinen ennakkoarvio
☒  Kyllä, A-klinikkasäätiön eettinen toimikunta käsitteli tutkimussuunnitelman kokouksessaan 17.12.2021.

Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen
Henkilötiedollinen aineisto hävitetään tutkimuksen päätyttyä. Anonyymisoitua tutkimustietokantaa säilytetään A-klinikkasäätiöllä tietoturvallisesti mahdollisia jatkotutkimuksia varten.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen henkilötietonsa oikaisua. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle.

Profilointi ja automatisoitu päätöksenteko
Tutkimuksessa henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon. Tutkimuksessa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena ei ole henkilökohtaisten ominaisuuksien arviointi, ts. profilointi vaan henkilötietoja käytetään mahdolliseen yhteydenottoon liittyen raportoituun havaintoon.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen
Jos sinulla on kysyttävää rekisteröidyn oikeuksista, voit olla yhteydessä vastaavaan tutkijaan tai A-klinikkasäätiön tietosuojavastaavaan.

Vastaava tutkija
Tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen, 040-1368058, jouni.tourunen [aat] a-klinikka.fi

Tietosuojavastaava
Asiantuntija Marja Merikallio, saatio.tietosuoja [aat] a-klinikka.fi

Sinulla on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkasi sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli katsot, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki, PL 800, 00521 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja [aat] om.fi