Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Tuuliajoilla ilman kompassii. Sosiaaliset suhteet ja pitkäaikaisasunnottomuus päihderiippuvaisten turkulaisten nuorten miesten kokemana

Julkaisun nimi:

Tuuliajoilla ilman kompassii. Sosiaaliset suhteet ja pitkäaikaisasunnottomuus päihderiippuvaisten turkulaisten nuorten miesten kokemana

Tekijä:

Kuuskoski, A.

Ingressi:

Tässä tutkimuksessa selvitetään pitkäaikaisasunnottomuutta kokeneiden, päihdeongelmaisten nuorten aikuisten miesten sosiaalisia suhteita sekä miesten kokemuksia näistä suhteista.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Kandidaatin tutkielma

Julkaisuvuosi:

2011

Julkaisun tiedot:

Turun yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta / sosiaalitieteiden laitos, sosiaalipolitiikka.

Lyhyt kuvaus:

Aineistona ovat viiden Turun tuetun asumisen lisäämis- ja kehittämishankkeessa mukana olevan ja/tai Turun katkaisuhoitoasemalla hoidossa kesällä 2011 olleen, pitkäaikaisasunnottomuutta kokeneen, päihdeongelmaisen nuoren aikuisen miehen
haastattelut.

Tutkimuksessa haastateltujen miesten sosiaaliset suhteet painottuivat läheissuhteisiin ja yhteiskunnallisiin suhteisiin. Jäsenyyteen perustuvat suhteet sijoittuvat pääosin vertaistuki- ja harrastusryhmiin.

Läheissuhteissa äidin merkitys oli suuri, mutta suhde isään oli kaikilla vaikea. Parisuhteessa ei elänyt kukaan, ja aiemmat kokemukset olivat kielteisiä, mikä aiheutti varovaisuutta. Silti suhdetta toivottiin tulevaisuudessa. Ystävien merkitys oli suuri, ja selviytymistä tuki se, että ystäviä oli myös asunnottomien ja päihderiippuvaisten ryhmän ulkopuolelta.

Yhteiskunnallisia suhteita haastateltavilla oli paljon. Työssä ei haastatteluhetkellä ollut kukaan, mutta työhön suhtauduttiin myönteisesti. Käytännön läheinen työpaikka toivottiin löytyvän ilman lisäkoulutusta. Luottamus yhteiskunnallisiin instituutioihin vaihteli, mutta oli vähäistä muun muassa sosiaalitoimistoon ja työvoimatoimistoon. Sosiaalinen luottamus osoittautui keskeiseksi tekijäksi kaikissa haastateltaville merkityksellisissä sosiaalisissa suhteissa. Tutkimuksessa ilmeni, että luottamusta voidaan yhteiskunnan toimenpitein lisätä. Lisätutkimus olisikin tarpeen sosiaalisten suhteiden ja sosiaalisen luottamuksen merkityksestä laajemminkin.

Asia-/Avainsanat: pitkäaikaisasunnottomuus, päihdeongelma, nuori aikuinen mies, sosiaaliset suhteet, sosiaalinen luottamus

Linkki julkaisuun:

https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/system/files/julkaisut/kandidaatintutkielma.pdf