Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Terveydenhoitajan keinot ennaltaehkäistä ja vähentää alkoholin kulutusta ja siitä johtuvia haittoja: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Julkaisun nimi:

Terveydenhoitajan keinot ennaltaehkäistä ja vähentää alkoholin kulutusta ja siitä johtuvia haittoja: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Tekijä:

Huoponen, S. Talli, I.

Ingressi:

Opinnäytetyön tulokset osoittavat, että terveydenhoitajan työkalupakista löytyy useita eri keinoja varhaisen puuttumisen tueksi.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2017

Julkaisun tiedot:

Laurea-ammattikorkeakoulu, terveydenhoitajan koulutusohjelma.

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa terveydenhoitajan keinoja vaikuttaa alkoholin käyttöön ennaltaehkäisevästi ja alkoholinkulutusta vähentävästi. Tutkimuksen kohteena olivat terveydenhoitajan eri keinot vähentää alkoholin käyttöä aikuisväestössä ja näiden keinojen vaikuttavuus. Määrittelemme aikuisväestöksi 18 – 65 -vuotiaat. Työn ulkopuolelle on rajattu nuorten ja ikääntyneiden alkoholin käyttö aiheen rajaamiseksi.

Alkoholin kulutuksesta aiheutuvat haitat ovat merkittäviä ja terveydenhoitajan rooli voi olla keskeinen alkoholin käytön seulonnassa ja varhaisessa puuttumisessa. Edellä mainitusta syystä johtuen aiheen tutkiminen oli mielestämme tärkeää ja ajankohtaista. Työ toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, johon valikoitui kansallisia ja kansainvälisiä tutkimuksia yhteensä 19. Tiedonhaku tehtiin viidestä eri tietokannasta. Tutkimusten analysoitiin käytettiin sisällönerittelyä.

Tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että terveydenhoitaja voi työssään käyttää useita eri keinoja alkoholin käytön vähentämiseen. Mini-interventiolla eli varhaisneuvonnalla on saatu hyviä tuloksia. Myös verkossa tapahtuvan mini-intervention on todettu olevan vaikuttava. Muut motivoivat menetelmät ja mini-intervention variaatiot (vuorovaikutteinen puhelinvastaaja ja auttava puhelin) ovat myös osoittautuneet tehokkaiksi. Lisäksi AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) –testi on käyttökelpoinen väline alkoholin riskikäytön varhaisessa tunnistamisessa. Sairaalan vuodeosastoilla toteutettuina mini-interventiot ovat tehottomia. Varhaisen puuttumisen keinot on todettu tehokkaiksi ja niitä tulee käyttää. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää terveydenhoitajan työssä.

Asia-/Avainsanat: alkoholin kulutus, mini-interventio, AUDIT, motivoiva haastattelu, terveydenhoitaja, perusterveydenhuolto, ennaltaehkäisy

Linkki julkaisuun:

https://www.theseus.fi/handle/10024/122934