Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Silmät selässä : työntekijöiden työhyvinvoinnista huumeiden käyttäjien terveysneuvontapisteissä

Julkaisun nimi:

Silmät selässä : työntekijöiden työhyvinvoinnista huumeiden käyttäjien terveysneuvontapisteissä

Tekijä:

Aropuu, H.

Ingressi:

Terveysneuvontapisteen työntekijät kokivat työhyvinvointia heikentävän se, että työtä tehdään haastavan asiakasryhmän kanssa vähillä resursseilla huonosti palkatulla sosiaali- ja terveysalalla, jolle tyypillistä ovat muun muassa määräaikaiset työsuhteet. Työhyvinvointia lisäsi työstä pitäminen, merkityksellisyyden kokemus sekä hyvä työyhteisö.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Pro gradu -työ

Julkaisuvuosi:

2009

Julkaisun tiedot:

Helsingin yliopisto, yhteiskuntapolitiikan laitos, sosiaalipolitiikan pääaine.

Lyhyt kuvaus:

Tutkielma käsittelee huumeiden käyttäjien terveysneuvontapisteiden työntekijöiden työhyvinvointia. Tutkimuskysymykset olivat seuraavanlaisia: Mitkä tekijät vähentävät tai lisäävät terveysneuvontapisteiden työntekijöiden työhyvinvointia? Miten terveysneuvontapisteiden työntekijät jaksavat työssään? Millaisena terveysneuvontapisteiden työntekijät kokevat työnsä? Kokevatko terveysneuvontapisteiden työntekijät stressiä työssään? Onko työ terveysneuvontapisteissä kuormittavaa?

Tutkimusaineistosta nousivat esiin muun muassa työn perusasioiden, kuten määräaikaisten työsuhteiden sekä palkan, työturvallisuuden, vaikutusmahdollisuuksien työssä, työn merkityksellisyyden, työilmapiirin, itsestä huolehtimisen, stressin ja työhön liittyvän asenteellisuuden vaikutukset. Aineistona olivat yhdeksän terveysneuvontapisteen työntekijän haastattelut, joissa keskityttiin heidän omaan subjektiiviseen näkemykseensä ja toimijuuteensa työpaikalla.

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta työntekijöiden työhyvinvointia lisäävän sen, että he pitävät työstään, kokevat sen merkittävänä ja löytävät työn iloa pienistä asioista ja tilanteista. Työntekijät kokevat, että heidän työturvallisuudestaan huolehditaan. Työn tekemistä kohtaan kuvattiin myös tietynlaista intohimoa, työ koettiin yhteiskunnallisesti vaikuttavaksi ja haittojen vähentämisen periaate oli selvä lähtökohta. Työntekijät kokivat, että heidän vahvuutensa työntekijöinä sekä työn vaatimukset kohtaavat. Myös työyhteisö koettiin keskeiseksi voimavaraksi jaksamisen kannalta.

Työhyvinvointia koettiin heikentävän sen, että työtä tehdään haastavan asiakasryhmän kanssa vähillä resursseilla huonosti palkatulla sosiaali- ja terveysalalla, jolle tyypillistä ovat muun muassa määräaikaiset työsuhteet. Haastatteluissa nousi esiin, etttä työtä kohtaan myös esiintyy asenteellisuutta. Kuten monissa työyhteisöissä, vaikuttavat ongelmiin ja ristiriitoihin terveysneuvontapisteissäkin työyhteisön ja organisaation ongelmat. ”Kamamaailman” läsnäololla ja asiakkaiden ajoittain rankoilla elämäntilanteilla on vaikutusta työssä jaksamiseen, mutta työntekijät ymmärtävät itsestä huolehtimisen ja työyhteisön huollon merkityksen.

Asia-/Avainsanat: työhyvinvointi, terveysneuvontapiste, työntekijät, jaksaminen

Linkki julkaisuun:

https://helda.helsinki.fi/items/3a1906d3-b4f2-459b-94bb-b7a974f2af17