Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

”Se pelasti mun elämän” – asiakkaiden kokemuksia opiaattikorvaushoidosta

Julkaisun nimi:

”Se pelasti mun elämän” – asiakkaiden kokemuksia opiaattikorvaushoidosta

Tekijä:

Honkala, M.

Ingressi:

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, mitä mieltä korvaushoidon asiakkaat ovat saamastaan hoidosta, ja toteutuuko asiakaslähtöisyys opioidikorvaushoidossa.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2009

Julkaisun tiedot:

Laurea-ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma.

Lyhyt kuvaus:

Työn lähdemateriaali haettiin internetistä A-klinikkasäätiön ylläpitämältä päihdelinkki keskustelupalstalta ja päihdeasiamiehen yhteydenottotilastoista koskien korvaushoitoa. Päihdelinkki-keskustelupalstalta haettiin 120 yksittäistä kommenttia koskien korvaushoitoa vuosilta 2007- 2009.

Tutkimusaineiston perusteella voidaan todeta, että asiakkaat eivät ole pääsääntöisesti tyytyväisiä saamaansa hoitoon. Tulokset todistavat, että asiakaslähtöisyys ei toteudu tämän päivän korvaushoidossa. Asiakkaat kokevat, että heitä ja heidän omia tavoitteitaan ei kuulla hoidossa. Korvaushoitopaikan ja asiakkaan omat tavoitteet eivät kohtaa. Myös psykososiaalisen kuntoutuksen puute näkyi tuloksissa. Asiakkaille ei ole tehty lain edellyttämiä kuntoutus/hoitosuunnitelmia. Asiakkaat kaipaavat myös enemmän keskustelua ja neuvontaa, koska heidän mukaansa aika hoidossa menee vain lääkkeen jakoon.

Tulokset kertovat myös, että osa asiakkaista on tyytyväisiä saamaansa hoitoon, mutta nämä asiakkaat eivät tuo mielipiteitään julki. Monelle korvaushoito on elämän pelastava kokemus.

Asia-/Avainsanat: huumausaineongelma, opiaattiriippuvuus, opioidikorvaushoito

Linkki julkaisuun:

https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/4356/MirkaHonkala_2009.pdf?sequence=1