Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Sairaanhoitajan työn sisältö Kymen A-klinikkatoimen avohoidossa

Julkaisun nimi:

Sairaanhoitajan työn sisältö Kymen A-klinikkatoimen avohoidossa

Tekijä:

Jaakkola, H.

Ingressi:

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää sairaanhoitajan työn sisältö Kymen A-klinikkatoimen kolmessa eri avohoidon yksikössä. Lisäksi selvitettiin mitä eroja on työn sisällössä eri yksiköiden välillä sekä miten koulutus vaikuttaa työn sisältöön.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2011

Julkaisun tiedot:

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma/sairaanhoitaja.

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyötä varten yksiköissä tehtiin yhden päivän pituinen tutustumiskäynti käyttäen menetelmänä osallistuvaa havainnointia. Lisäksi havainnoinnin jälkeen tehtiin yhteensä kahdeksan yksilöhaastattelua käyttäen menetelmänä teemahaastattelua.

Sairaanhoitajien työn sisältö oli monipuolinen. Työn sisällössä keskeistä oli asiakkaiden tapaaminen keskusteluajoilla sekä päivystysvastaanoton pitäminen. Lääkehoito ja siihen liittyvät tehtävät olivat osa työtä. Avohoidossa työskennellessä korostui myös ohjaus eri tilanteissa sekä yhteistyö erilaisten sidosryhmien kanssa. Sairaanhoitajat työskentelivät moniammatillisissa työryhmissä yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa. Eri yksiköiden välillä työn sisällöissä ei ollut suuria eroja.

Tämän opinnäytetyön perusteella koulutuksen vaikutus työn sisältöön on yksilöllistä ja riippuu käydystä koulutuksesta. Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä sairaanhoitajien työtä, uusien työntekijöiden perehdytyksessä, opiskelijaohjauksen tukena sekä rekrytoinnin apuna.

Asia-/Avainsanat: päihdehuolto, A-klinikat, sairaanhoitajat, työn sisältö

Linkki julkaisuun:

https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/system/files/julkaisut/jaakkola_h_opinnaytetyo.pdf