Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Sähköinen asiakaspalautelomake Tampereen A-klinikkayhteisölle

Julkaisun nimi:

Sähköinen asiakaspalautelomake Tampereen A-klinikkayhteisölle

Tekijä:

Raivio, S. Törmäkangas, T.

Ingressi:

Toiminnallisessa opinnäytetyössä luotiin sähköinen asiakaspalautelomake Tampereen A-klinikkayhteisölle.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2021

Julkaisun tiedot:

LAB-ammattikorkeakoulu, sairaanhoitaja (AMK), hoitotyö.

Lyhyt kuvaus:

Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää sähköinen asiakaspalautelomake, jonka avulla Tampereen A-klinikkayhteisön työntekijät voivat kehittää ja tarkastella hoitoryhmien ja hoitojakson sisältöjä. A-klinikkayhteisö on A-klinikka Oy:n ympärivuorokautinen laitoshoidon yksikkö, jonka kohderyhmänä ovat täysi-ikäiset alkoholi-, lääke-, huume- ja monipäihderiippuvaiset henkilöt.

Lomaketta suunniteltiin yhdessä yksikön henkilökunnan kanssa. Toiveena oli toteuttaa lomake asiakaslähtöisesti.

Työn teoreettisena pohjana oli THL:n yhtenäisen asiakaspalautetiedon yhtenäiseen keräämiseen liittyvä esitys sekä Nielsenin käytettävyyden määritelmä. Tietoa haettiin tieteellisistä ja ammatillisista julkaisuista, artikkeleista ja tutkimuksista. Lähteet olivat ajantasaisia ja luotettavia.

Lomake arvioitiin asiakkaiden täyttämän palautekyselyn avulla, joka sisälsi visuaalisuuteen, käytettävyyteen ja sisältöön liittyviä kysymyksiä. Palautteiden avulla tehdyn arvioinnin perusteella lomakkeesta tuli selkeä, helppokäyttöinen ja sisällöltään kattava.

Asia-/Avainsanat: päihdehoito, riippuvuus, asiakaslähtöisyys, asiakaspalaute, sähköinen asiakaspalautelomake

Linkki julkaisuun:

https://www.theseus.fi/handle/10024/504181