Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Rikosseuraamusten yhteys päihdehoidon asiakkaiden kuolleisuuteen ja kuolinsyihin

Julkaisun nimi:

Rikosseuraamusten yhteys päihdehoidon asiakkaiden kuolleisuuteen ja kuolinsyihin

Tekijä:

Laine, R.

Ingressi:

Rikosseuraamus kasvattaa kuolemanriskiä sekä rikosseuraamusten aikana että välittömästi vapautumisen jälkeen. Kuolemanriski liittyi huumeita käyttävillä vapautumisen jälkeen kasvaneeseen yliannostusriskiin. Itse rikosseuraamusaikana kasvanut kuolleisuus havaittiin liittyvän mm. luonnollisiin kuolinsyihin sekä itsemurhiin.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Pro gradu -työ

Julkaisuvuosi:

2021

Julkaisun tiedot:

Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, tilastotiede.

Lyhyt kuvaus:

Tutkimuksessa selvitettiin rikosseuraamusten yhteyttä päihdehoidon asiakkaiden kuolleisuuteen ja kuolinsyihin Suomessa. Aineistona käytettiin Rekisteri- ja hoitotietoihin perustuvaa seurantatutkimusta päihdehuollon avo- ja laitospotilaiden elämänkulusta (RIPE, n = 10 887). Potilaat olivat olleet A-klinikkasäätiön asiakkaita vuosina 1990-2009.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko asiakkaiden kuolleisuus seuraamuksien aikana ja niiden jälkeen suurempaa kuin ennen niitä, sekä kohoaako kuolemanriski seuraamusten päättymisen yhteydessä. Lisäksi tutkittiin, onko rikosseuraamusasiakkailla erilaiset kuolinsyyt kuin muilla asiakkailla ja minkälainen ajallinen yhteys seuraamuksilla on eri kuolinsyihin.

Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että rikosseuraamuksilla on sekä välittömiä että pitkän ajan kuluessa ilmeneviä vaikutuksia rikosseuraamusasiakkaiden kuolleisuuteen ja kuolemansyihin. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää korkeassa kuolemanvaarassa olevien vankien tunnistamisessa ja näin kohdistaa heille tarvittavat jälkihoidon resurssit kuolemanriskin madaltamiseksi, erityisesti huumekuolemien osalta.

Asia-/Avainsanat: kuolleisuus, päihteet, alkoholi, huumeet, kuolinsyyt, vankilat

Linkki julkaisuun:

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202104061802