Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

”Rentoutumista rauhallisessa ympäristössä” Asiakkaiden kokemuksia päiväkeskus Völjyn huumeiden käyttäjille tarjoamasta psykososiaalisesta tuesta

Julkaisun nimi:

”Rentoutumista rauhallisessa ympäristössä” Asiakkaiden kokemuksia päiväkeskus Völjyn huumeiden käyttäjille tarjoamasta psykososiaalisesta tuesta

Tekijä:

Luuppala, T.

Ingressi:

Völjyn tarjoamaa psykososiaalista tukea arvostettiin. Lisäksi tuloksissa korostui asiakkaiden tarve erilaisille harrastustoiminnoille sekä retkille ja tapahtumille.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2015

Julkaisun tiedot:

Tampereen ammattikorkeakoulu, sosiaaliala.

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella, millaista psykososiaalista tukea Tampereen Völjy tarjoaa pistämällä huumeita käyttäville asiakkailleen sekä tuoda näkyväksi, mitä Völjyn kaltainen päiväkeskustoiminta asiakkaille ylipäänsä merkitsee. Lisäksi tarkoituksena oli, että opinnäytetyötä voisi käyttää kehitettäessä hanketta vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita ja toiveita.

Tutkimus on sekä määrällinen että laadullinen. Se toteutettiin Völjyssä keväällä 2015 puolistrukturoidulla kyselyllä, jossa oli sekä avoimia että monivalintakysymyksiä. Tutkimusaineistoksi saatiin 27 vastausta, jotka analysoitiin taulukoimalla sekä teemoittelemalla. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään huumeiden käyttäjien psykososiaalista tukemista ja haittojen vähentämistä, päiväkeskustoimintaa sekä kerrotaan Völjyn toiminnasta ja perustehtävistä.

Tuloksista ilmeni asiakkaiden arvostus Völjyn tarjoamaa psykososiaalista tukea kohtaan. Tärkeänä pidettiin esimerkiksi kuulluksi tulemista sekä päiväkeskuksen mukanaan tuomaa päivärytmiä arkeen. Lisäksi tuloksissa korostui asiakkaiden tarve erilaisille harrastustoiminnoille sekä retkille ja tapahtumille. Sen sijaan päihteiden käytön vähentäminen tai ajan viettäminen päiväkeskuksen tiloissa ei ollut syy Völjyssä käymiseen.

Pistämällä huumeita käyttävien asiakkaiden tavoittamiseksi päiväkeskustoimintaan tulee lisätä harrastusmahdollisuuksia, retkiä sekä tapahtumia. On tärkeää, että toiminnalla on riittävän matala kynnys ja toiminnalla tähdätään haittojen vähentämiseen. Päihteiden käytön vähentämistä toiminnan tavoitteena ei jatkossakaan tarvitse korostaa. Myös naisten psykososiaalisen tuen tarve tulee huomioida entistä paremmin.

Asia-/Avainsanat: psykososiaalinen tuki, huumeet, huumeiden käyttö, päiväkeskukset

Linkki julkaisuun:

https://www.theseus.fi/handle/10024/104486