Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Raskaana olevan päihteitä käyttävän naisen voimaantuminen

Julkaisun nimi:

Raskaana olevan päihteitä käyttävän naisen voimaantuminen

Tekijä:

Björn, K.

Ingressi:

Raskaus ja päihteiden käyttö on perinteisesti nähty toisensa poissulkevina asioina. Raskaus voi kuitenkin olla käännekohta naisen elämässä, sillä lapsi nähdään usein uuden elämän alkuna ja täten voimaantumisen alullepanijana. Tässä tutkielmassa nostetaan esiin yksilön kyky ja mahdollisuudet voimaantumisen kautta kuntoutumiseen.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Pro gradu -työ

Julkaisuvuosi:

2021

Julkaisun tiedot:

Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, yhteiskuntatieteiden laitos, sosiaalityö.

Lyhyt kuvaus:

Tutkielmassa tarkastellaan raskaana olevien päihteitä käyttävien naisten voimaantumisen elementtejä. Voimaantumisen eri tekijöitä tarkastellaan yksilön sisäisistä tunteista sosiaalisten suhteiden merkitykseen sekä yhteiskunnan mahdollisuuksiin edesauttaa tässä prosessissa.

Kyseessä on integroiva kirjallisuuskatsaus, jossa valittu aineisto on analysoitu aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Aineistona on käytetty aiempia tutkimuksia, joissa raskaana olevat päihteitä käyttävät naiset ovat jonkinlaisen (päihde)hoidon piirissä. Voimaantumisessa edesauttavien tekijöiden lisäksi tarkastellaan, kuinka lapsen etu tulee esille päihteitä käyttävän raskaana olevan naisen voimaantumisessa.

Kirjallisuuskatsaus tuo esiin, että tarkasteltaessa päihteitä käyttävän raskaana olevan naisen voimaantumista, joka myös osittain voidaan nähdä päihteistä kuntoutumisena, voidaan tuloksista erotella niin sisäisiä kuin ulkopuoleltakin tulevia voimaantumista edistäviä tekijöitä. Syntymätön lapsi näyttäisi aineiston perusteella olevan kaikista suurin yksittäinen voimaantumisen ja kuntoutumisen alulle panija. Lapsen etua voidaan myös katsoa oleva hyvinvoiva, itsestään huolehtiva äiti, joka jaksaa tuolloin huolehtia myös lapsistaan. Toisaalta huomion arvoisen nähtiin, että raskaus voi laukaista vanhat traumat äidissä. Mikäli hoidossa keskitytään ainoastaan syntymättömän lapsen terveyteen, voi se aiheuttaa äidin oman tilanteen ja traumojen käsittelyn jäämistä huomiotta.

Aineisto toi esiin, että raskaana oleva päihteitä käyttävä nainen voi tarvita voimaantumiseen alkusysäystä ja kannattelijaa. Kannattelijan tai tukijan rooli voi olla ulkopuolisella henkilöllä, kuten tukihenkilöllä, vertaistukilaisella tai hoitohenkilökuntaan kuuluvalla henkilöllä. Myös naisen lähipiiri voi kannatella ja kannustaa prosessissa. Toisaalta voimaantumista estävää päihteiden käyttöä on hyvin haasteellista vähentää tai lopettaa, mikäli myös puoliso tai ystävät käyttävät päihteitä.

Yksilön oman vahvuuden sekä sosiaalisen kannustuksen lisäksi myös yhteiskunta viitoittaa voimaantumisen tekijöitä. Erityisesti hoitohenkilökunnalta toivottiin kannustavaa ja ymmärtävää tapaa kohdata päihteitä käyttävä raskaana oleva nainen. Päihteitä käyttäviä raskaana olevia naisia työssään kohtaaville ammattilaisille toivottiin koulutusta riippuvuuksien sekä niiden taustalla olevien mahdollisten traumojen ymmärtämisessä.

Asia-/Avainsanat: raskaus, päihteet, voimaantuminen, lapsen etu

Linkki julkaisuun:

https://erepo.uef.fi/handle/123456789/26336?locale-attribute=fi