Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Puolison kokemuksia peliongelmasta

Julkaisun nimi:

Puolison kokemuksia peliongelmasta

Tekijä:

Marttinen, J.

Ingressi:

Tutkielman tarkoituksena oli selvittää peliongelmaisten puolisoiden hyvinvointia ja selviytymistä peliongelmasta aiheutuneessa vaikeassa elämäntilanteessa. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös, kuinka peliongelma vaikuttaa parisuhteeseen ja mitkä tekijät ovat merkityksellisiä peliongelmasta kärsivässä parisuhteessa selviytymisen näkökulmasta.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Pro gradu -työ

Julkaisuvuosi:

2009

Julkaisun tiedot:

Kuopion yliopisto, sosiaalipolitiikan ja sosiaalipsykologian laitos, sosiaalipsykologia.

Lyhyt kuvaus:

Puolison kokemuksia tarkasteltiin hänen oman tarinansa kautta narratiivisen metodin avulla, jonka myötä pyrittiin kuvaamaan ja ymmärtämään kokemusta peliongelmaisen puolisona elämisestä. Tutkimuksen aineisto kerättiin kirjoituspyynnön avulla (lehti- ja Internet-ilmoituksia) ja aineistona käytettiin yhdeksää peliongelmaisten puolisoiden kirjoittamaa tarinaa kokemuksistaan. Nämä tarinat analysoitiin kriittisen narratiivisen menetelmän periaatteita noudattaen.

Tutkimuksen tuloksissa merkittävimpänä tulee esille puolisoiden ahdistava ja vaikea elämäntilanne sekä suuri tarve sosiaaliselle tuelle. Puolisot kokivat peliongelman vaikutukset emotionaalisesti ja konkreettisesti. Puolisot kärsivät useista negatiivista tunnereaktioista sekä parisuhteen roolien tasa-arvottomuudesta. Peliongelma vaikutti parisuhteisiin negatiivisesti aiheuttaen luottamuksen menetystä, vuorovaikutuksen vähentymistä ja parisuhteen tunneilmaston muuttumista kielteiseksi. Myös perheiden elämänhallinta ja taloudellinen selviytyminen olivat heikentyneet.

Merkittävänä tuloksena tutkimuksessa tuli esille puolisoiden tuen tarve. Puolisot eivät kokeneet saavansa riittävästi tukea sosiaaliselta verkostolta tai ammatillisilta auttajatahoilta. Tämä heikensi heidän kykyään hyödyntää tehokkaita selviytymiskeinoja ja ratkaista peliongelmasta johtuvia haasteita parisuhteessa ja perheessä. Näihin tekijöihin vastaamalla voidaan puolisoiden hyvinvointia kohentaa ja samalla myös ongelmaisen ja koko perheen hyvinvointi paranee.

Asia-/Avainsanat: peliongelma, puoliso, parisuhde, selviytymiskeinot

Linkki julkaisuun:

https://erepo.uef.fi/bitstream/handle/123456789/9351/urn_nbn_fi_uef-20090093.pdf