Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Poikkeavuuden kategorioita huumeita käyttävien naisten ryhmäkeskusteluissa

Julkaisun nimi:

Poikkeavuuden kategorioita huumeita käyttävien naisten ryhmäkeskusteluissa

Tekijä:

Liuski, S.

Ingressi:

Opinnäytetyö tarkastelee huumeita käyttävien naisten kokemuksia sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Pro gradu -työ

Julkaisuvuosi:

2016

Julkaisun tiedot:

Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, sosiaalityö.

Lyhyt kuvaus:

Pro gradu -tutkimus käsittelee huumeita käyttävien naisten kokemuksia sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä. Tarkempana tutkimustehtävänä on selvittää, millaisia poikkeavuuden kategorioita naisten puheessa rakentuu, kun he keskustelevat palvelujärjestelmää koskevista kokemuksistaan ja kuinka he itse asemoituvat suhteessa näihin kategorioihin. Teoreettis-metodologinen viitekehys rakentuu sosiaalisesta konstruktionismista, etnometodologisesta kategorioiden tutkimuksesta sekä Dorothy E. Smithin kehittämästä institutionaalisesta etnografiasta.

Tutkimus liittyy Jyväskylän yliopistossa syksyllä 2016 käynnistyneeseen akatemiahankkeeseen ”Haavoittuvissa elämäntilanteissa olevat naiset hyvinvointipalvelujärjestelmän muutoksessa”. Tutkimuksessa käytetty aineisto on kerätty dosentti Elina Virokannaksen osahanketta varten. Tämän tutkimuksen aineisto koostuu viidestä ryhmä- ja kahdesta yksilökeskustelusta.

Tutkimuksen perusteella naisten puheessa rakentui neljä poikkeavuuden kategoriaa: nisti ja narkomaani, palveluihin sopimaton, arvioinnin alainen äiti sekä alempiarvoinen ihminen. Nistiksi ja narkomaaniksi sekä palveluihin sopimattomaksi kategorisoituminen näyttäytyi naisten puheessa esimerkiksi palveluista ulossulkemisena ja huonompana kohteluna.

Asia-/Avainsanat: huumeiden käyttö, kategoria-analyysi, poikkeavuus, institutionaalinen etnografia, naiset

Linkki julkaisuun:

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/52923/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201701311323.pdf?sequence=1