Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Pistämällä huumeita käyttävän asiakkaan hyvinvointi

Julkaisun nimi:

Pistämällä huumeita käyttävän asiakkaan hyvinvointi

Tekijä:

Hiljanen, U.

Ingressi:

Opinnäytetyön tulokset osoittavat, että sukupuoli, ikä, paikkakunta ja asenteet ovat yhteydessä pistämällä huumeita käyttävien elintasoon ja hyvinvointiin.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Pro gradu -työ

Julkaisuvuosi:

2018

Julkaisun tiedot:

Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, sosiaalityö.

Lyhyt kuvaus:

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten taustatekijät (sukupuoli, ikä ja paikkakunta) ja asenteet ovat yhteydessä pistämällä huumeita käyttävien ja terveysneuvontapisteessä asioivien elintasoon ja hyvinvointiin sekä mitä palveluja pistämällä huumeita käyttävät asiakkaat ovat käyttäneet.

Tutkimuksen aineisto koostuu Helsingin, Tampereen, Hämeenlinnan, Kouvolan sekä Kotkan pistämällä huumeita käyttävistä henkilöistä, jotka asioivat terveysneuvontapisteissä. Käytössä on ollut 256 henkilön täyttämät kyselylomakkeet, jotka on kerätty syys-marraskuussa 2014.

Tutkimuksen ensimmäinen päätulos on erot asenteissa ja elintasossa ikäryhmien ja paikkakuntien välillä. Kyselyn mukaan pienten kaupunkien yli 35-vuotiaat vastaajat tuntevat eniten huono-osaisuutta. Toisaalta he myös kokevat eniten pärjäämisen tunnetta. Heillä on eniten pystyvyyttä velkojen huolehtimisesta, ja he kokevat eniten viranomaisluottamusta. Helsinkiläiset yli 35-vuotiaat vastaajat luottavat eniten ihmisiin, ja heidän tulonsa riittävät parhaiten menoihin. Tamperelaiset yli 35-vuotiaat vastaajat arvioivat saavansa seurakunnalta riittävimmin tukea, apua ja palveluita tarvittaessa, mutta alkoholinkäyttö aiheuttaa heille eniten ongelmia. Helsinkiläiset alle 35-vuotiaat vastaajat saavat kaupungilta riittävimmin tukea, apua ja palveluita. Tamperelaisilla alle 35-vuotiailla vastaajilla on vahvin luottamus parempaan tulevaisuuteen, toisaalta heillä on eniten ongelmia huumeiden ja lääkkeiden käytöstä. Pienten kaupunkien alle 35-vuotiaat vastaajat arvioivat saavansa eniten taloudellista tukea ystäviltä ja sukulaisilta tarvittaessa.

Toinen päätulos on päihdepalvelujen käytön erot miesten ja naisten ja eri paikkakuntien välillä. Kyselyn mukaan pienten kaupunkien miehet käyvät eniten a-klinikalla, ja helsinkiläiset miehet käyttävät eniten katkaisuhoitopalveluita. Tamperelaiset miehet osallistuvat eniten laitoskuntoutuspalveluihin, ja helsinkiläiset naiset käyttävät eniten asumispalveluja.

Palveluja kehitettäessä tulee kiinnittää huomiota siihen, ettei moniongelmaista päihdeasiakasta käännytetä pois palveluista ja huomiota tulee kiinnittää myös pistämällä huumeita käyttävän asiakkaan hoitoon kiinnittymiseen.

Asia-/Avainsanat: hyvinvointi, päihderiippuvuus, huumeiden käyttö pistämällä, päihdepalvelut, terveysneuvonta, kvantitatiivinen tutkimus

Linkki julkaisuun:

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/58086/1/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-201805252759.pdf