Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Peliongelmasta ja -riippuvuudesta kärsivän auttaminen osana sosiaalialan ammattilaisen asiakastyötä

Julkaisun nimi:

Peliongelmasta ja -riippuvuudesta kärsivän auttaminen osana sosiaalialan ammattilaisen asiakastyötä

Tekijä:

Räsänen, M.

Ingressi:

Opinnäytetyö käsittelee sosiaalialan ammattilaisten näkemyksiä ja kokemuksia peliongelmasta ja -riippuvuudesta kärsivien kanssa tehtävästä asiakastyöstä.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2016

Julkaisun tiedot:

Seinäjoen ammattikorkeakoulu, sosionomi (AMK).

Lyhyt kuvaus:

Tutkimus on kvalitatiivinen tutkimus ja aineistonkeruu toteutettiin teemahaastatteluina. Keskeisimpien tutkimustulosten mukaan ammattilaiset tunnistavat asiakkaansa. Asiakas on yleensä työikäinen mies, mutta naisten ja nuorten aikuisten osuus oli kasvanut. Asiakkaiden tarve erilaisille tukitoimille oli suuri. Asiakkaat hakeutuivat itsenäisesti hoitoon, mutta muut ammattilais tahot osasivat ohjata entistä paremmin hoitoon.

Ammattilaisten koulutus koettiin riittäväksi. Alueellinen lisäkoulutus nähtiin tarpeellisena ja materiaalin sekä tiedon saanti aiheesta koettiin helpoksi. Työ koettiin ajoittain kuormittavaksi, mutta antoisaksi. Erilaiset menetelmät, koettiin riittäviksi ja hyviksi työvälineiksi. Resurssit asiakastyöhön koettiin riittäviksi, mutta tulevaisuudessa haasteellisiksi. Kehittämistyö nähtiin tärkeäksi mahdollisuudeksi muuttaa itseään ja omaa työtään.

Kokemusasiantuntijoiden mukaan sosiaalialan ammattilaiset olivat ammattitaitoisia ja asiantuntevia. Avun saaminen koettiin helpoksi. Tärkeimmiksi motivaation ylläpitäjiksi koettiin luottamuksellinen suhde, avun nopea saaminen, kokonaisvaltainen hoito ja kuulluksi tuleminen.

Asia-/Avainsanat: riippuvuus, ongelmapelaaminen, pelihimo, peliriippuvuus

Linkki julkaisuun:

https://www.theseus.fi/handle/10024/109686