Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten kokemuksia saamastaan tuesta ja hoidosta

Julkaisun nimi:

Päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten kokemuksia saamastaan tuesta ja hoidosta

Tekijä:

Leskinen, A.

Ingressi:

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten kokemuksia saamastaan tuesta ja hoidosta. Tavoitteena oli tuottaa tietoa varhaisen vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden tukemisesta raskauden aikaisessa hoidossa.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Pro gradu -työ

Julkaisuvuosi:

2014

Julkaisun tiedot:

Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, hoitotiede.

Lyhyt kuvaus:

Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen on yksi tärkeä osa-alue päihteitä käyttävän raskaana olevan naisen hoitotyössä. Sillä on merkitystä syntyvän lapsen ja äidin kiintymyssuhteen laadulle ja lapsen myöhemmälle kehitykselle. Hoidon kehittämisessä onkin huomioitu yhä enemmän varhaisen vuorovaikutuksen merkitys yhtenä vanhemmuutta sekä päihteettömyyttä tukevista näkökulmista.

Tutkimuksen tiedonantajina (n=12) olivat päihdehoidossa olevat naiset, jotka olivat hakeutuneet hoitoon jo raskausaikana. Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla tiedonantajia, jotka olivat maantieteellisesti eri puolilta Suomea. Haastattelut suoritettiin marraskuun 2013 – tammikuun 2014 välisenä aikana. Ne nauhoitettiin, aukikirjoitettiin ja analysoitiin sisällönanalyysillä.

Kaikki tutkimukseen osallistuneet naiset olivat saaneet jonkinlaista tukea ja hoitoa varhaisen vuorovaikutuksen sekä vanhemmuuden tukemiseen mikäli he olivat sitä halunneet ottaa vastaan. Erot tuen ja hoidon laadussa ja määrässä aiheutuivat osittain tutkimukseen osallistuvien naisten erilaisista kokemuksista, elämäntilanteista, kuntoutumisen eri vaiheesta, ammattihenkilökunnan asenteesta sekä paikasta missä nainen asioi. Naisten kokemus oli, että saatu tuki ja hoito oli ollut kannustavaa ja ammattitaitoista mutta toisaalta myös syyllistävää ja tuomitsevaa.

Haastattelun avulla saatu kokemukseen perustuva tieto on ensiarvoisen tärkeää oikein kohdennetun hoidon ja tuen tarpeen määrittämiseksi, päihdehoitoon erikoistuneiden yksiköiden toiminnan kehittämiseksi sekä naisten terveyden edistämiseksi, sikiövaurioiden estämiseksi ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Asia-/Avainsanat: päihteet, raskaus, varhainen vuorovaikutus ja vanhemmuus

Linkki julkaisuun:

https://erepo.uef.fi/handle/123456789/14613