Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Päihdekuntoutusjakson sisältö kuntoutujan kokemana

Julkaisun nimi:

Päihdekuntoutusjakson sisältö kuntoutujan kokemana

Tekijä:

Lehtinen, T.

Ingressi:

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kuntoutujien kokemuksia laitosmuotoisesta päihdekuntoutuksesta A-klinikkasäätiön Länsi-Suomen palvelualueen Salon päihdepalveluihin kuuluvassa Anjalansalon päihdekuntoutuskeskuksen kuntoutumisyhteisössä. Tutkimuksen avulla saatua tietoa voidaan käyttää kuntoutuksen sisällön arvioimiseen ja mahdolliseen sisällön kehittämiseen.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2013

Julkaisun tiedot:

Satakunnan ammattikorkeakoulu, kuntoutusohjauksen- ja suunnittelun koulutusohjelma.

Lyhyt kuvaus:

Tutkimuksen kohteena oli kuntoutumisyhteisön kuntoutusjakson sisältö kuntoutujan kokemana. Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä kuntoutujien kokemuksia ja mielipiteitä päihdekuntoutusjakson sisällöstä eli tutkimuksen näkökulma oli kuntoutujien omia kokemuksia painottava ja esiintuova. Tutkimuksen toisena tavoitteena oli saada kuntoutujalähtöistä tietoa jaksolle laaditun kuntoutussuunnitelman merkityksestä kuntoutujalle.

Tutkimus oli luonteeltaan kvalitatiivinen tutkimus, jossa aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Haastattelut, joihin osallistui kahdeksan kuntoutujaa, toteutettiin yksilöhaastatteluina kuntoutujan kuntoutusjakson loppuvaiheessa. Tutkimukseen osallistuneiden kuntoutujien käyttämä pääpäihde oli alkoholi.

Kaikki kahdeksan kuntoutujaa olivat tyytyväisiä toteutuneeseen kuntoutusjaksoonsa. Merkityksellisiksi asioiksi kuntoutusjakson sisällössä nousivat omahoitajajärjestelmä ja keskustelumahdollisuudet omahoitajan kanssa sekä yleensä keskustelumahdollisuudet henkilökunnan kanssa. Merkityksellisiksi koettiin lisäksi erimuotoinen ryhmätoiminta ja vertaistuki sekä vapaus liikkua kuntoutumisyhteisön ulkopuolella. Kuntoutujat kehittäisivät kuntoutusjakson sisältöä lisäämällä mahdollisuutta yksilökeskusteluihin henkilökunnan kanssa ja lisäämällä toimintamahdollisuuksia, erityisesti ohjattua toimintaa.

Kuntoutussuunnitelma toimi kuntoutusta ohjaavana tekijän suurimmalle osalle tutkimukseen osallistuneista. Kuntoutussuunnitelmalla oli tutkimuksen mukaan vaikutusta kuntoutujien omalle toiminnalle sekä kuntoutusjakson sisältöön. Kuntoutussuunnitelman koettiin vahvistavan kuntoutukseen sitoutumista. Kuntoutujat toivoivat huomion kiinnittämistä nykyistä enemmän kuntoutussuunnitelmien laatimiseen, laadinnan ajankohtaan, suunnitelmien sisältöön sekä suunnitelmien tarkistusajankohtiin.

Asia-/Avainsanat: päihteiden käyttö, päihdekuntoutus, laitosmuotoinen päihdekuntoutus, kuntoutussuunnitelma

Linkki julkaisuun:

https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/system/files/julkaisut/lehtinen_teija.pdf