Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

”Oppisin elämään riippuvuuteni kanssa”. Tutkimus naisvankien päihdekuntoutuksesta Vanajan vankilassa

Julkaisun nimi:

”Oppisin elämään riippuvuuteni kanssa”. Tutkimus naisvankien päihdekuntoutuksesta Vanajan vankilassa

Tekijä:

Granfelt, R.

Ingressi:

Etnografinen arviointitutkimus tarjoaa lähellä käytännön työtä olevaa tietoa naisvankien parissa tehtävän päihdekuntoutuksen kehittämiseksi, ensisijaisesti Vanajan osastolla, mutta myös laajemmin vankeinhoidossa.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Yliopistollinen/sektoritutkimus

Julkaisuvuosi:

2007

Julkaisun tiedot:

Rikosseuraamusviraston julkaisuja 2/2007.

Lyhyt kuvaus:

Tutkimus on Rikosseuraamusviraston Järvenpään sosiaalisairaalan tutkimusyksiköltä tilaama kehittämis- ja arviointitutkimus, joka kohdistuu naisvankien vapauteen valmentavaan päihdeohjelmaan Vanajan vankilan Vanajan osastolla. Ohjelmaa on tarkasteltu osana Hämeenlinnan vankilan naisvankeihin kohdistuvaa kuntouttavaa toimintaa: miten Vanajan osaston päihdeohjelma asettuu osaksi kuntoutusjatkumoa, joka rakentuu suljetun vankilan päihdekuntoutuksesta, Vanajan osaston kuntouttavasta toiminnasta ja avovankilavaiheen jälkeisestä laitoskuntoutuksesta tai avohuollon tukitoimista. Toiseksi ohjelmaa on lähestytty osana Vanajan osaston kokonaistoimintaa: miten päihdeohjelma jäsentyy osaksi eri ammattiryhmien työnkuvaa ja kuinka hyvin kahden perustehtävän, rangaistusten täytäntöönpanon ja kuntouttavan työn, integrointi onnistuu. Kolmanneksi on kysytty, mikä merkitys ohjelmalla on siihen osallistuneille naisvangeille erityisesti päihderiippuvuuden näkökulmasta, mutta myös laajemmin elämäntilanteen kokonaisuudessa.

Tutkimus on toteutettu etnografisella tutkimusotteella käyttäen tutkimusmenetelminä osallistuvaa havainnointia ja haastatteluja. Osallistuva havainnointi ajoittui ajanjaksolle 6.10.2005-27.4.2006 ja kohdistui kahteen vapauteen valmentavaan päihdekurssiin. Haastatteluaineisto koostuu päihdeohjelmaan osallistuneiden naisvankien ja Vanajan osaston henkilökunnan haastatteluista. Kuntoutusjatkumon näkökulmasta oli tarpeen perehtyä myös Hämeenlinnan vankilan päihdekuntoutukseen. Tästä syystä tutkimusaineistoon sisältyy Hämeenlinnan vankilan päihdeohjaajien, psykologin ja mielenterveyshoitajan haastattelut. Tutkimuksen tavoitteena on tuoda vankeinhoidon kehittämistyön ainekseksi työntekijöiden kokemustietoa ja naisvankien näkökulma heihin kohdistuvaan päihdekuntoutukseen.

Naisvankien päihdekuntoutuksessa toimii hyvin Vanajan osastolla kehitteillä oleva väljästi strukturoidun päihdekuntoutuksen malli. Laadukkaan kuntoutuksen perusehdot ovat ohjelman taustalla olevan kognitiivisen viitekehyksen hallinta ja ohjaajan vuorovaikutustaidot. Naisvangeilla on runsaasti mielenterveysongelmia ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä pelkoja. Ryhmämuotoinen kuntoutus ei sovi kaikille, vaan sen rinnalla on kehitettävä yksilötyötä. Naisvankien parissa tehtävässä päihdekuntoutuksessa korostuu moniammatillisen yhteistyön merkitys, jotta pystyttäisiin nykyistä paremmin vastaamaan päihde- ja mielenterveysongelmien toisiinsa kietoutumiseen.

Nykyisellään vapauteen valmentava asiakastyö, yhteistyöverkostojen luominen ja suunnitelmallisten kuntoutusjatkumojen kehittäminen ei ole Vanajan osastolla kenenkään vastuulla. Päihdetaustaisilla naisvangeilla on runsaasti vapautumiseen liittyviä sosiaalis-taloudellisia ja perhesuhteisiin liittyviä ongelmia. Vanajan osastolle tarvitaan sosiaalityön koulutuksen saanut työntekijä, jotta lupaavasti kehitteillä olevan naisten päihdeongelmaan keskittyvän kognitiivisen toimintaohjelman tulokset voidaan sitoa naisvankien sosiaalisen tilanteen jäsennykseen perustuviin vapautumissuunnitelmiin.

Asia-/Avainsanat: naisvangit, päihdeohjelma, kuntoutus, arviointitutkimus, etnografia

Linkki julkaisuun:

http://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/ajankohtaista/julkaisut/risenjulkaisusarja/oppisinelamaanriippuvuutenikanssa.html