Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Opioidikorvaushoidossa olevien potilaiden kuvaus toivosta

Julkaisun nimi:

Opioidikorvaushoidossa olevien potilaiden kuvaus toivosta

Tekijä:

Kurki, H.

Ingressi:

Toivolla on keskeinen merkitys opioidikorvaushoidossa oleville ja sitä edistämällä voidaan mahdollistaa potilaiden parempaa sitoutumista korvaushoitoon. Toivo antaa positiivista voimaa ja luo myönteistä suhtautumista tulevaisuuteen. Toivoa edistäviä tekijöitä korvaushoidossa ovat mm. yhteys toisiin, positiiviset ihmissuhteet ja tukea antava henkilökunta. Lisäksi toivoa tuo se, että korvaushoito mahdollistaa elämän monipuolisuuden.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Pro gradu -työ

Julkaisuvuosi:

2020

Julkaisun tiedot:

Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, terveystieteiden yksikkö, hoitotiede.

Lyhyt kuvaus:

Tutkimus kuvasi toivoa opioidikorvaushoidossa olevien potilaiden näkökulmasta. Tavoitteena oli ymmärryksen laajentaminen opioidikorvaushoidossa olevien potilaiden toivosta sekä mahdollistaa tutkimustiedon avulla potilaiden toivon edistämistä ja kehittämistä opioidikorvaushoitotyössä. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla opioidikorvaushoidossa olevia potilailta (n= 24) sekä potilaiden kirjoitelmien avulla (n= 3).

Tutkimuksen tulokset kuvaavat toivoa tärkeänä positiivisen voiman antajana elämässä ja myönteisenä suhtautumisena tulevaisuuteen. Toivon määritteleminen on kuitenkin moninaista ja hankalaa: se on tunteita, toimintoja sekä yhteyttä toisiin ihmisiin.

Asia-/Avainsanat: toivo, opioidikorvaushoito, potilas, teemahaastattelu, laadullinen tutkimus

Linkki julkaisuun:

https://trepo.tuni.fi/handle/10024/123351