Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Opiaattivieroitusoireiden lääkkeetön hoito: ohjausmateriaalin tuottaminen lääkkeettömistä hoitovaihtoehdoista

Julkaisun nimi:

Opiaattivieroitusoireiden lääkkeetön hoito: ohjausmateriaalin tuottaminen lääkkeettömistä hoitovaihtoehdoista

Tekijä:

Ikonen, K. Järvinen, M.

Ingressi:

Opinnäytetyö esittelee ohjausmateriaalin opiaattivieroitusoireiden lääkkeettömistä hoitovaihtoehdoista Pitkämäen katkaisuhoito-osaston asiakkaille sekä henkilökunnalle.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2015

Julkaisun tiedot:

Lahden ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma.

Lyhyt kuvaus:

Toiminnallisen opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Pitkämäen kuntoutusyksikkö, joka on osa A-klinikkasäätiön toimintaa. Opinnäytetyö kohdentuu Pitkämäen kuntoutusyksikön katkaisuhoito-osastolle. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa ohjausmateriaali opiaattivieroitusoireiden lääkkeettömistä hoitovaihtoehdoista Pitkämäen katkaisuhoito-osaston asiakkaille sekä henkilökunnalle.

Ohjausmateriaalin tekeminen oli ajankohtainen valinta, koska asiakkaan itsehoitoa korostetaan hoitotyön onnistumisessa ja hoitotyötä pyritään muuttamaan koko ajan asiakaslähtöisemmäksi. Opiaattien käyttö päihdetarkoituksessa on kasvussa ja vieroitushoitoa tarvitsee yhä useampi opiaattiriippuvainen.

Opinnäytetyöprosessin ideointi- sekä suunnitelmavaiheessa mietittiin opinnäytetyön kokonaisuutta ja toteutusta sekä tehtiin tiivistä yhteistyötä kaikkien osapuolten kesken. Ohjausmateriaalissa hoitomuodot on rajattu asiakkaiden haastatteluvastausten perusteella. Tuotosta tehdessä haettiin tietoa ja samanaikaisesti suunniteltiin sisältöä löydetyn teoriatiedon perusteella ohjausmateriaaliin. Arviointivaiheessa valmista tuotosta esiteltiin Pitkämäen kuntoutusyksikön yhdyshenkilölle ja asiakkaille sekä viimeisteltiin raportti opinnäytetyöprosessin vaiheista.

Valmis ohjausmateriaali on koko Pitkämäen kuntoutusosaston käytettävissä niin paperisena, kuin sähköisenäkin versiona. Materiaali on helposti päivitettävissä ja hyödynnettävissä. Tulevaisuudessa aihetta on mahdollisesti tutkittu enemmän ja ohjausmateriaalin muokkaaminen olisi kannattavaa laadukkaamman lääkkeettömän vieroitushoidon tukemiseksi.

Asia-/Avainsanat: päihderiippuvuus, lääkkeetön hoito, vieroitushoito

Linkki julkaisuun:

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/102745/Ikonen_Katja.pdf?sequence=3&isAllowed=y