Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

“Sekaisin parista” – nuorten ajatuksia päihteistä ja päihteettömyydestä

Julkaisun nimi:

“Sekaisin parista” – nuorten ajatuksia päihteistä ja päihteettömyydestä

Tekijä:

Isokangas, H. Koponen, L.

Ingressi:

Tutkimuksen tulokset osoittivat nuorten tarvitsevan paljon enemmän tietoa päihteistä ja tukea päihteettömässä elämäntavassa.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2012

Julkaisun tiedot:

Savonia ammattikorkeakoulu, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, hoitotyön koulutusohjelma.

Lyhyt kuvaus:

Nuorten päihteidenkäyttö on Suomessa ja myös maailmalla merkittävä terveysuhka. Nuorten päihteidenkäyttö ilmentää usein avun tarvetta ja on yksi merkittävimmistä mielenterveysongelmista. Nuoret saavat mallin päihdekäyttäytymiselle aikuisten ja ystävien sosiokulttuurisesta ympäristöstä. Nuorten asenteisiin päihteitä kohtaan on tärkeää vaikuttaa mahdollisimman varhain, sillä päihteiden käyttö haittaa nuoren kehitystä ja identiteetin muodostumista.

Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata sosiaalisen median keskustelufoorumeissa käyvien nuorten ajatuksia päihteiden käytöstä, päihteettömyydestä sekä sitä tukevista asioista. Tarkoitus on, että saatua tietoa voidaan hyödyntää terveysalalla päihdetyön opetuksessa.

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jonka aineisto analysoitiin induktiivisen sisällönanalyysin keinoin. Aineisto kerättiin sosiaalisen median Suomi24:n sekä Päihdelinkin keskustelupalstoilta. Kaikkiaan aineistoa kertyi 63 sivua, joista 39 sivua Suomi24:n ja 24 sivua Päihdelinkin keskustelupalstoilta.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että sosiaaliset paineet sekä henkinen paha olo olivat iso syy nuorten päihteidenkäytölle. Kavereiden painostus päihteetöntä nuorta kohtaan aiheuttaa paineita ja he kokivat, että hyväksytyksi tullakseen heidän oli käytettävä päihteitä. Moni nuori koki jäävänsä yksin, koska ei käytä päihteitä. Nuorten paha olo johtui monista ongelmista, joihin he eivät ole saaneet apua. Nuoret olivat huomanneet päihteiden helpottavan olotilaa, ja näin päihdekierre alkoi. Päihteettömillä nuorilla oli hyvät välit vanhempiinsa eivätkä nuoret halunneet rikkoa luottamussuhdetta käyttämällä päihteitä.

Asia-/Avainsanat: nuoret, päihteet, päihteettömyys, voimaantuminen, ehkäisevä päihdetyö

Linkki julkaisuun:

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/41656/Koponen_Laura.pdf?sequence=1