Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Näkymättömien nuorten aikuisten sosioemotinaaliset voimavarat ja tuen mahdollisuudet

Julkaisun nimi:

Näkymättömien nuorten aikuisten sosioemotinaaliset voimavarat ja tuen mahdollisuudet

Tekijä:

Mäkinen, S.

Ingressi:

Tulosten perusteella kehittämissuosituksina esitetään, että nuorille ja heitä kohtaaville opettajille tarvitaan lisää valmiuksia masennuksen ja psykososiaalisten tekijöiden tunnistamiseen. Näkymättömille nuorille tulee luoda mahdollisuuksia vertaistukeen ja kuntouttavaan toimintaan myös oppilaitosyhteisöjen sisällä.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2014

Julkaisun tiedot:

Tampereen ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi, ylempi AMK.

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää nuorten kokemuksia eristäytyneisyydestä ja sosiaalisesta tuesta. Näkymättömillä nuorilla tarkoitettiin tässä tutkimuksessa 15–29- vuotiaita, joilla oli oman arvionsa mukaan aiempia tai nykyhetkeen liittyviä kokemuksia koulutuksesta, työstä ja/tai sosiaalisista verkostoista syrjässä olemisesta. Tutkimuksen tavoitteena oli esittää nuorten kokemustietoon pohjautuvia kehittämissuosituksia siitä, miten sosiaalista tukea voidaan edistää oppilaitosyhteisöissä, erityisesti toisella asteella ja korkeakouluissa.

Tutkimuksen empiirisenä aineistona toimi 33 nuorten itsensä kirjoittamaa tarinaa, jotka kerättiin sosiaalisen median ja nuorten verkkopalveluiden kautta. Tarinoiden käsittelyssä hyödynnettiin monimetodista narratiivista analyysia. Nuorten tarinoita tarkasteltiin holistisia, performatiivisia ja kategorisia lähestymistapoja hyödyntäen.

Näkymättömien nuorten tarinoista nousee yhdistävinä tekijöinä koulukiusaaminen, yksinäisyys, sosiaaliset pelot, masennus ja voimakas pärjäämisen halu. Nuoret asemoivat itsensä ensisijaisesti sosiaalisen tuen vastaanottajiksi. Nuoret kuvasivat sosiaalista tukea uhrin, selviytyjän, kehittäjän, opastajan, yrittäjän ja pelokkaan kertojaidentiteeteistä käsin. Nuorten mukaan sosiaalista tukea voidaan edistää panostamalla oppilaitosyhteisöjen arjessa tapahtuvien kohtaamisten laatuun sekä mahdollisuuksiin saada nopeasti ja anonyymisti apua silloin, kun nuori sitä itse hakee. Myös täysi-ikäisen ja jo omillaan asuvan nuoren aikuisen tilanteen arvioinnissa läheisverkoston kuuleminen on tärkeää, jotta saadaan kokonaisvaltaisempi kuva tuen tarpeesta.

Asia-/Avainsanat: nuoret, nuoret aikuiset, sosiaalinen tuki, oppilaitokset, narratiivisuus

Linkki julkaisuun:

https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/system/files/julkaisut/makinen.pdf