Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Naiset ja äidit A-klinikan asiakkaina. Perhetilanteiden selvittely asiakkaaksi tulovaiheessa

Julkaisun nimi:

Naiset ja äidit A-klinikan asiakkaina. Perhetilanteiden selvittely asiakkaaksi tulovaiheessa

Tekijä:

Viitanen, A. Suominen, S.

Ingressi:

Hämeenlinnan A-klinikan asiakastyössä otetaan asiakkaan perhe pääsääntöisesti hyvin huomioon. Vaikka perhe otetaan hoidossa huomioon, ei perheen kanssa työskentely ole keskiössä.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2012

Julkaisun tiedot:

Hämeen ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma, sosiaalipedagoginen kasvatus.

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Hämeenlinnan A-klinikkatoimen kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, kuinka Hämeenlinnan A-klinikkatoimen asiakastyössä otetaan huomioon asiakkaan perhe. Opinnäytetyö keskittyi tutkimaan asiakkaaksi tulovaiheessa tapahtuvaa perheen kokonaistilanteen huomioimista. Opinnäytetyön tavoitteena oli saada sekä asiakkaiden että työntekijöiden näkemys aiheesta. Tutkimuskohteena olivat Hämeenlinnan A-klinikan naisasiakkaat, joilla on alaikäisiä lapsia sekä A-klinikan työntekijät.

Työn teoriatausta pohjautuu lastensuojelulakiin, päihdehuoltolakiin ja alkoholin ongelmakäytön vaikutuksiin perheessä. Aineistonkeruumenetelminä käytettiin puolistrukturoitua ryhmähaastattelua sekä kyselylomaketta. Aineisto analysoitiin teemoittelun avulla.

Tutkimuksessa selvisi, että Hämeenlinnan A-klinikan asiakastyössä otetaan asiakkaan perhe pääsääntöisesti hyvin huomioon. Työntekijöiden haastattelusta nousi kuitenkin esiin työn yksilökeskeisyys. Vaikka perhe otetaan hoidossa huomioon, ei perheen kanssa työskentely ole keskiössä. A-klinikka ei hoida perhettä, sen sijaan muiden toimijoiden kanssa tehdään yhteistyötä perheen hyväksi. Tutkimuksen mukaan asiakkaat olivat kuitenkin tyytyväisiä perheen kokonaistilanteen huomioimiseen.

Asia-/Avainsanat: A-klinikka, naisten päihdekäyttö, lastensuojelulaki, päihdehuoltolaki

Linkki julkaisuun:

https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/system/files/julkaisut/suominen_viitanen.pdf