Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Nainen huumeiden käyttäjänä – Päihdetyöntekijän silmin

Julkaisun nimi:

Nainen huumeiden käyttäjänä – Päihdetyöntekijän silmin

Tekijä:

Löfberg, C. Vuorikoski, T.

Ingressi:

Päihdetyöntekijöiden näkemysten mukaan naisten asema huumemaailmassa on hyvin heikko. Naiset ovat usein kokeneet paljon erimuotoista väkivaltaa, seksipalveluiden myyminen on yleistä ja huumemaailman kokemukset ovat saattaneet muuttua osaksi naisen minäkuvaa.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2017

Julkaisun tiedot:

Laurea ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK).

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää tuoko naiseus erityispiirteitä huumeiden käyttöön ja jos tuo niin mitä. Opinnäytetyötä varten on haastateltu huumeita käyttävien naisten kanssa työtä tekeviä päihdetyöntekijöitä, tutkimustulokset kertovat siis heidän näkökulmastaan. Nostimme esille sellaisia ilmiöitä, jotka johtuivat siitä, että kyseessä on huumeita käyttävä nainen, aiheita joihin naiseus erityisesti vaikuttaa. Etsimme niin negatiivisia kuin voimaannuttaviakin seikkoja. Emme vertailleet miehiä ja naisia keskenään, vaan pyrimme löytämään seikkoja, jotka liittyvät siihen, että kyseessä on huumeita käyttävä nainen.

A-klinikkasäätiö toimi opinnäytetyömme toimeksiantajana, aiheesta ei ole aiemmin tehty heille tutkimusta. Huumeita käyttäviä naisia on muutenkin Suomessa melko vähän tutkittu, työntekijän näkökulmasta tutkimuksia ei juuri tästä aiheesta ole lainkaan, joten opinnäytetyömme tuo uutta näkökulmaa aiheesta päihdetyöhön. Tutkimuksemme avaa naisten kokemaa arkea huumemaailmassa, ymmärtämällä tätä näkökulmaa voidaan naista mahdollisesti auttaa kuntoutuksessa paremmin.

Opinnäytetyö tehtiin laadullisena tutkimuksena, sitä varten haastateltiin neljästä eri organisaatiosta kuutta päihdetyöntekijää, jotka tekevät töitä huumeita käyttävien naisten kanssa. Aineisto analysoitiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia käyttäen. Esille nousseet teemat ovat naisten alisteinen asema huumemaailmassa, naisten roolit huumemaailmassa, huumeiden vaikutus naisten minäkuvaan ja omanarvontuntoon, naisten kokema ja tekemä väkivalta, seksipalveluiden tarjoaminen sekä äitiys.

Haastatteluissa ilmeni, että haastattelemiemme päihdetyöntekijöiden näkemyksen mukaan naisen asema on huumemaailmassa hyvin heikko, he ovat kokeneet paljon erimuotoista väkivaltaa, seksipalveluiden myyminen on yleistä ja huumemaailman kokemukset ovat saattaneet muuttua osaksi naisen minäkuvaa. Naisten taito käsitellä tunteitaan koettiin kuntoutusvaiheessa voimavaraksi. Päihdetyöntekijän on tärkeää tiedostaa, minkälaista arkea naiset ovat huumemaailmassa eläneet. Naissensitiivisyyden huomioiminen ja esimerkiksi äitiyden muuttaminen voimavaraksi päihdetyössä, ovat avaimia hyvään päihdekuntoutukseen naisille.

Asia-/Avainsanat: naiseus, huumeet, päihdemaailma, naisen asema, päihderiippuvuus

Linkki julkaisuun:

https://www.theseus.fi/handle/10024/131625