Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Monipuolistuva yhdyskuntapalvelu? Asiakkaan päihteettömyyden ja elämänhallinnan tukeminen yhdyskuntapalvelun aikana

Julkaisun nimi:

Monipuolistuva yhdyskuntapalvelu? Asiakkaan päihteettömyyden ja elämänhallinnan tukeminen yhdyskuntapalvelun aikana

Tekijä:

Haaranen, V. Salmensuu, T.

Ingressi:

Opinnäytetyön aihe nousi rikosseuraamusalan työntekijöiden tarpeesta koota yhtenäistä tietoa lakiuudistuksen tuomista mahdollisuuksista. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut koota yhteen eri toimijoiden näkemyksiä siitä, minkälaista tukea asiakkaat tarvitsevat ja millaisia mahdollisuuksia tuen tarjoamiseen on.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2011

Julkaisun tiedot:

Lahden ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK).

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyö liittyy yhdyskuntapalvelua koskevaan lakiuudistukseen, joka tuli voimaan vuoden 2011 alussa. Aikaisemmin yhdyskuntapalvelusta on voinut suorittaa 10 tuntia muuna kuin työpalveluna. Näitä toimintoja ovat olleet Rikosseuraamuslaitoksen järjestämät toiminta-ohjelmat tai päihdehuollon järjestämät palvelut. Vuoden 2011 alusta tuntimäärä muuttui 30 tuntiin. Opinnäytetyössä on selvitetty, mitä nämä 30 tuntia voisivat pitää sisällään ja miten niiden avulla voitaisiin tukea asiakasta. Näkökulma on ollut erityisesti asiakkaiden päihteettömyyden, elämänhallinnan ja yhdyskuntapalvelusta suoriutumisen tukemisessa.

Opinnäytetyö on toteutettu laadullisena tutkimuksena. Aineisto on kerätty yksilöllisinä teemahaastatteluina. Haastateltavia henkilöitä oli yhteensä viisi: kaksi rikosseuraamustyöntekijää, A-klinikan työntekijä, yhden palvelupaikan edustaja sekä yhdyskuntapalvelun asiakas. Aineiston analysointi toteutettiin sisällönanalyysin muodossa. Työn toimeksiantajana on Lahden yhdyskuntaseuraamustoimisto.

Keskeisimmäksi ongelmaksi asiakkaiden elämänhallinnan ja yhdyskuntapalvelusta suoriutumisen kannalta nähtiin päihdeongelmat. Niihin puuttumisen tarve on ilmeinen. A-klinikan ja yhdyskuntaseuraamustoimiston yhteistyön kehittäminen on välttämätöntä. Myös asiakkaiden mielenterveysongelmiin puuttumiseen nähtiin tarvetta. Muun kuin työtoiminnan osuus yhdyskuntapalvelusta voisi olla päihdehuollollista toimintaa, yhdyskuntapalvelun suunnittelua, asiakkaan motivointia, rikoskeskusteluja, erilaisia keskusteluja ja tapaamisia, asiakkaan ohjaamista elämänhallinnan taidoissa sekä Rikosseuraamuslaitoksen kehittämien toimintaohjelmien yhdistämistä yhdyskuntapalveluun.

Asia-/Avainsanat: yhdyskuntapalvelu, elämänhallinta, päihteet ja päihteiden käyttö, toiminta-ohjelmat, tuki ja kontrolli, yhdyskuntapalvelusta suoriutuminen

Linkki julkaisuun:

https://www.theseus.fi/handle/10024/34327