Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

”Meidän mesta” Asiakkaiden ajatuksia Terveysneuvontapiste Nervin palveluista sekä asiakkaan ja työntekijän välisestä kohtaamisesta

Julkaisun nimi:

”Meidän mesta” Asiakkaiden ajatuksia Terveysneuvontapiste Nervin palveluista sekä asiakkaan ja työntekijän välisestä kohtaamisesta

Tekijä:

Räsänen, M.

Ingressi:

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää A-klinikkasäätiön Tampereen Terveysneuvontapiste Nervin tarjoamia palveluja sekä asiakkaan ja työntekijän välistä kohtaamista. Asiakkaat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä Nervin tarjoamiin palveluihin ja kokivat ne riittävinä.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2010

Julkaisun tiedot:

Tampereen ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma, sosiaalisen kuntoutuksen vaihtoehtoiset ammattiopinnot

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää A-klinikkasäätiön Tampereen Terveysneuvontapiste Nervin tarjoamia palveluja sekä asiakkaan ja työntekijän välistä kohtaamista. Opinnäytetyössäni tarkastellaan asiakkaiden ajatuksia Nervin palveluista sekä kuinka he ovat tunteneet tulleensa kohdatuksi Nervissä asioidessaan.

Terveysneuvontapiste Nervi tarjoaa piikkihuumeiden käyttäjille matalan kynnyksen kontaktin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Toiminnan tavoitteena on päihteiden käytöstä aiheutuvien haittojen ja tartuntatautien vähentäminen sekä terveysneuvontapalveluiden ulkopuolella olevien huumeidenkäyttäjien tavoittaminen ja yhteiskunnan palveluiden piiriin ohjaaminen.

Tutkimus on laadultaan kvalitatiivinen ja tutkimusmenetelmänä on käytetty teemahaastattelua. Tutkimusaineisto on kerätty kesäkuussa 2010 haastattelemalla seitsemää Terveysneuvontapiste Nervin asiakasta. Tutkimuksen teoreettisina lähtökohtina olivat terveysneuvonta, haittojen vähentäminen sekä dialoginen kohtaaminen.

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että asiakkaat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä Nervin tarjoamiin palveluihin ja kokevat ne riittävinä. Haastateltavat tunsivat että Nervin työntekijöille on helppo puhua, asiakkaita kuunnellaan ja heitä kohdellaan tasa-arvoisesti. Kasvaneen asiakasmäärän koettiin toisaalta vähentäneen mahdollisuutta kahdenkeskiseen keskusteluun ja keskustelujen jääneen ajoittain ”pinnalliseksi”. Erityisen tärkeiksi palveluista haastateltavat nostivat pistosvälineiden vaihdon, Nervin tiloissa oleskelumahdollisuuden, palveluihin saattamisen sekä työntekijän mukana olemisen verkostoissa ja palavereissa. Haastateltavien mielestä tuen arvostettavuutta lisäsi työntekijöiden ammattitaito, luotettavuus sekä asiakkaan puolella oleminen.

Yksilökeskustelujen lisäksi haastatteluissa esille tuli toiveita yhteisestä toiminnasta kuten jatkoa viime kevään Lumipallo-koulutukselle, sekä lääkärin vastaanotto kerran viikossa, Helsingin Vinkin tapaan. Palauteboxi, esitteet ja muut jaettava materiaalit olivat myös toivottuja asioita.

Asia-/Avainsanat: terveysneuvonta, haittojen vähentäminen, dialogisuus, kohtaaminen

Linkki julkaisuun:

https://www.theseus.fi/handle/10024/25330