Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Lasten kokemuksia läheisten päihteiden käytöstä : Näkökulmana päihdeasennekysely & lasinen lapsuus

Julkaisun nimi:

Lasten kokemuksia läheisten päihteiden käytöstä : Näkökulmana päihdeasennekysely & lasinen lapsuus

Tekijä:

Dadi, A. Karjalainen, P.

Ingressi:

Päihdeasennekyselyn tuloksista ilmeni, että alaikäiset vastaajat olivat kokeneet haittoja täysi-ikäisiä vähemmän ja saaneet apua täysi-ikäisiä enemmän. Vaikuttaa siltä, että lapset hakevat nykyisin aiempaa herkemmin itse apua läheisten päihteiden käytöstä aiheutuneisiin haittoihin.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2020

Julkaisun tiedot:

Diakonia-ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK).

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyö on toteutettu yhteistyössä Hämeenlinnan A-klinikan Ehkäisevän päihdetyön kanssa. Tarkastelemme lasten kokemuksia 2019 toteutetun päihdeasennekyselyn vastausten pohjalta. Päihdeasennekyselyyn vastasi 960 henkilöä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli laadullista analyysiä käyttäen kuvailla lasten näkökulmasta läheisten päihteiden käytöstä syntyneitä seurauksia.

Opinnäytetyössä kuvaillaan, minkälaisia haittoja lapset ovat kokeneet sekä minkälaisen avun lapset kokevat tarpeellisena. Tavoitteena oli tuoda lasten äänet esille päihdeasennekyselyn vastausten perusteella ja tuottaa lisäinformaatiota tutkimustuloksillamme A-klinikan ehkäisevälle päihdetyölle.

Päihdeasennekyselyn vastausten perusteella lasten kokemat haitat läheisten päihteiden käytöstä jaoteltiin fyysisiin, emotionaalisiin sekä läheisiin ja ympäristöön liittyviin haittoihin. Tutkimusaineiston perusteella tavallisimpia lasten kokemia fyysisiä haittoja ovat riitely sekä väkivallan näkeminen ja kokeminen. Emotionaaliset haitat ilmenivät ahdistuksena, pelkoina sekä häpeänä päihteitä käyttäviä läheisiä kohtaan. Läheisiin ja ympäristöön liittyvistä haitoista kodin rahavaikeudet oli yleisin koettu haitta.

Asia-/Avainsanat: ehkäisevä päihdetyö, vanhemmuus, lasinen lapsuus

Linkki julkaisuun:

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202004296440