Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Lapsuus sirpaleina. Alkoholiperheen lasten kuvaamia kokemuksia elämästään

Julkaisun nimi:

Lapsuus sirpaleina. Alkoholiperheen lasten kuvaamia kokemuksia elämästään

Tekijä:

Antola, R. Pohjus, N.

Ingressi:

Vanhempien haitallisesta alkoholinkäytöstä kärsiviä lapsia on paljon. Työn kautta halutaan tuoda julki heidän arkipäiväänsä sekä kodin ulkopuolella tapahtuvaa oirehtimista ja käyttäytymistä, jotta ammattilaisilla olisi paremmat mahdollisuudet tunnistaa tällaisia henkilöitä sekä puuttua ongelmiin varhaisemmassa vaiheessa.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2010

Julkaisun tiedot:

Diakonia-ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (AMK).

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda esille Varjomaailma-sivuston käyttäjien kirjoittamista tarinoista ja sarjakuvista ne tilanteet ja tunteet joita vanhemman alkoholinkäyttö on aiheuttanut. Tarinat olivat suoraa ja aitoa kuvausta siitä millaisia kokemuksia alkoholiperheessä elävillä lapsilla on. Työssä on mukana myös positiivisempi näkökulma, esille tuodaan erilaisia selviytymisen keinoja sekä sivustolla esiintyvää toisille osoitettua kannustusta.

Tutkimuksen aineistona olivat Varjomaailma-sivuston käyttäjien kirjoittamat tarinat sekä sarjakuvat. Kaiken kaikkiaan aineisto käsitti yhteensä 119 tarinaa ja 129 sarjakuvaa. Pääteemoiksi nousivat vanhempien alkoholinkäytön vaikutukset tilanteisiin kotona, tilanteisiin kodin ulkopuolella, nuorten kuvaamiin tunteisiin sekä selviytymisen keinoihin ja nuorten kuvaamiin mielenterveysongelmiin.

Tutkimuksen tuloksista ei voi suoraan päätellä eri ilmiöiden esiintyvyyttä , sillä kirjoitukset kuvaavat lähinnä yksittäisiä tilanteita tai tapahtumia. Samoja tunteita ja tilanteita on luultavasti kokenut myös moni sellainen joka ei sitä kirjoituksessaan ole ottanut esille. Tuloksista pystyy kuitenkin nostamaan esille paljon kuvatut ja koetut asiat kuten esimerkiksi kodin riitaisan ilmapiirin, väkivallan, eriasteiset koulunkäyntiongelmat ja mielenterveysongelmat.

Asia-/Avainsanat: alkoholiongelma, alkoholiperhe, kehityspsykologia, sisällönanalyysi, nuoret, vanhemmuus, sukupolviperimä, sosiaalinen media

Linkki julkaisuun:

https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/13281/Antola_Riikka.pdf?sequence=1