Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Läheisverkoston yhteistyö -mallin tarpeen kartoitus katkaisu- ja vieroitushoitoon

Julkaisun nimi:

Läheisverkoston yhteistyö -mallin tarpeen kartoitus katkaisu- ja vieroitushoitoon

Tekijä:

Väisänen, S.

Ingressi:

Läheisten tuki on katkaisu- tai vieroitushoidossa oleville tärkeää ja vaikuttaa elämään myös osastojakson jälkeen. Tuki voi olla psyykkistä tai konkreettista apua.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2017

Julkaisun tiedot:

Tampereen ammattikorkeakoulu, sosionomikoulutus.

Lyhyt kuvaus:

Päihdeongelma liittyy päihteitä käyttävän henkilön lisäksi myös heidän läheistensä elämään monin tavoin. Opinnäytetyön aiheena oli tehdä tarvekartoitus, haluavatko Tampereen Kuntoutumiskeskuksen katkaisu- ja vieroitushoidon osaston asiakkaat hoitojaksonsa aikana läheisiään mukaan hoitoon jollakin tavalla, ja jos haluavat, niin miten.

Opinnäytetyö oli kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Aineisto kerättiin osaston päiväohjelmaan kuuluvassa hoitoryhmässä. Aineistoa kerättiin kolmena eri päivänä, jotta asiakkaat ehtivät vaihtua. Aineiston kerääminen tapahtui kahdessa osassa, kyselylomakkeilla sekä ryhmämuotoisessa teemahaastattelussa. Kyselylomakkeilla saatu tieto oli tiivistä ja helposti käsiteltävää, ja teemahaastattelussa osallistujilla oli mahdollisuus avata asiaa laajemmin.

Asiakkaiden toiveena oli, että läheisiä saataisiin hoitoon mukaan. Läheisverkoston osallistumista toivottiin erityisesti verkostokokouksiin, hoitoa koskevaan neuvotteluun sekä loppuvaiheessa kotiutumisen suunnitteluun.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että läheisten tuki on katkaisu- tai vieroitushoidossa oleville tärkeää. Tuki voi olla psyykkistä tai konkreettista apua. Läheisten mukana oleminen vaikuttaa myös elämään osastojakson jälkeen. Olisi siis hyvä käyttää kaikkea mahdollista tukea, jotta katkaisu- ja vieroitushoito onnistuisi.

Asia-/Avainsanat: verkostotyö, päihteet, riippuvuus

Linkki julkaisuun:

https://www.theseus.fi/handle/10024/138922