Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Lahden korvaushoitoklinikan asiakastyytyväisyyden Bikva-arviointi

Julkaisun nimi:

Lahden korvaushoitoklinikan asiakastyytyväisyyden Bikva-arviointi

Tekijä:

Kivelä, E. Romppanen, J.

Ingressi:

Korvaushoidon asiakkaat näkivät korvaushoidon haasteina hoitoon pääsyn ja hoidon etenemisen hitauden, omahoitajakeskusteluaikojen vähyyden sekä heikon yhteistyön perusterveydenhuollon ja korvaushoidon välillä.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2016

Julkaisun tiedot:

Lahden ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma.

Lyhyt kuvaus:

Arvioinnin tavoitteena oli selvittää korvaushoidon asiakkaiden näkemyksiä saamastaan palvelusta ja saada kehittämisehdotuksia Lahden korvaushoitoklinikan palvelun laadun parantamiseksi. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää K-klinikan toimintaa ja saada aikaan luotettavia tuloksia asiakastyytyväisyydestä. Arvioinnin tuloksia oli tarkoitus käyttää konkreettisena apuna K-klinikan toimijoille opioidiriippuvaisten korvaushoidon toteutuksen kehittämiseen ja laadukkaan hoidon takaamiseen.

Opinnäytetyömme toteutettiin Bikva-arviointimallilla, joka on asiakkaat osallistava, nelivaiheinen menetelmä. Tässä tutkimuksessa mallia on sovellettu opinnäytetyötämme palvelevaksi. Arvioinnin analysoitava aineisto koostui asiakkaiden ryhmähaastatteluista. Arvioinnin tulokset analysoitiin aineistolähtöisesti saaden neljä pääluokkaa, joista tuli tutkimuksen tulokset. Lisäksi arviointituloksien alle tulivat sekä työntekijöiden, että esimiesten haastattelujen tulokset.

Arviointitulokset jaettiin hoidon toteutumiseen, hoidon resursseihin, hoitajiin liittyviin tekijöihin ja haastattelujen positiivisiin tuloksiin. Esiin nousi korvaushoidon hoitoon pääsyn ja hoidon etenemisen hitaus, omahoitajakeskustelu aikojen vähäisyys ja heikko yhteistyö perusterveydenhuollon sekä korvaushoidon välillä. Tyytyväisiä puolestaan oltiin yksimielisesti korvaushoidon vaikutuksesta elämänlaadun parantumiseen.

Asia-/Avainsanat: opioidit, opioidiriippuvuus, opioidikorvaushoito, asiakaslähtöisyys, bikva-malli

Linkki julkaisuun:

https://www.theseus.fi/handle/10024/115886