Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Kymen a-klinikkatoimen lastensuojelu- ja asumispalveluyksiköiden henkilökunnan päihdehoitotyön osaaminen

Julkaisun nimi:

Kymen a-klinikkatoimen lastensuojelu- ja asumispalveluyksiköiden henkilökunnan päihdehoitotyön osaaminen

Tekijä:

Ekholm, N. Mäkelä, J.

Ingressi:

Opinnäytetyössä kartoitettiin, miten henkilökunta kokee tiedollisen ja taidollisen osaamisensa sekä ammatillisen asenteensa päihdehoitotyössä. Parhaiten tiedettiin päihteiden merkitys psyykkisen- ja fyysisen terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen sekä päihteidenkäyttöön liittyviin kansanterveydellisiin haittoihin. Päihdehoitotyöhön liittyvän lainsäädännön tunteminen oli vaikeampaa.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2010

Julkaisun tiedot:

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma.

Lyhyt kuvaus:

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten Kymen A-klinikkatoimen lastensuojelu- ja asumispalveluyksiköiden henkilökunta kokee päihdehoitotyön osaamisensa. Opinnäytetyössä kartoitettiin, miten henkilökunta kokee tiedollisen ja taidollisen osaamisensa sekä ammatillisen asenteensa päihdehoitotyössä.

Tutkimusmenetelmänä oli määrällinen kyselytutkimus. Kysely luotiin mukautetusti Opetusministeriön (2007) laatimasta Päihdetyön koulutuksen minimisisällöstä. Kysely lähetettiin lastensuojelu- ja asumispalveluyksiköiden työntekijöille esimiehineen. Yksiköissä työskenteli yhteensä 61 henkilöä. Tiedonkeruu tapahtui verkkokyselynä; sähköpostiin lähetetyllä saatekirjeellä ja linkillä. Kyselyaineistot analysoitiin Survey Gizmo -ohjelman avulla.

Kyselyyn vastasi alle puolet (N=23) lastensuojelu- ja asumispalveluyksiköiden työntekijöistä. Kyselyn vastausprosentti oli 38 prosenttia. Tulosten mukaan vastaajat tiesivät parhaiten päihteiden merkityksen psyykkisen- ja fyysisen terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen sekä päihteidenkäyttöön liittyviin kansanterveydellisiin haittoihin. Päihdehoitotyöhön liittyvän lainsäädännön tunteminen oli osalle vastaajista vaikeampaa. Kyselyn tuloksista voidaan todeta, että päihdehoitotyön osaaminen oli molemmissa yksiköissä hyvällä tasolla.

Asia-/Avainsanat: A-klinikat, asumispalvelut, lastensuojelulaitokset, päihdetyö

Linkki julkaisuun:

https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/21932/ekholmmakela.pdf?sequence=1