Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Kuvataideterapeuttinen menetelmä rahapeliongelmaisten ryhmähoidossa

Julkaisun nimi:

Kuvataideterapeuttinen menetelmä rahapeliongelmaisten ryhmähoidossa

Tekijä:

Suovanen, T.

Ingressi:

Kuvataideterapiaa voidaan käyttää mielenterveyden ja sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisemiseen sekä edistämään ja tukemaan lasten ja nuorten kehitystä sekä aikuisten toiminta- ja työkykyä.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2018

Julkaisun tiedot:

Satakunnan ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma.

Lyhyt kuvaus:

Tutkimuksessa selvitetään, kokevatko rahapeliongelmaiset kuvataideterapeuttisen menetelmän auttavan rahapeliongelman työstämisessä ja miten he kokevat sen auttavan ryhmähoidossa. Tutkimuksen aineisto kerättiin Turun nuorisoasemalla ja Turun A-klinikalla toteutetuissa ongelmapelaajien hoitoryhmien tapaamisissa, joissa käytettiin kuvataideterapeuttista menetelmää.

Opinnäytetyön tutkimustulokset koostuvat toiminnallisen osuuden kuvauksen ja kysymyshaastattelun lisäksi sisällönanalyysistä. Sisällönanalyysi kohdistuu asiakkaiden kommenttien litteroituihin kuvauksiin koskien maalausprosessia ja maalauksissa olevia teemoja.

Opinnäytetyön tuloksista ilmeni, että ryhmässä maalaaminen ja kuvista puhuminen koettiin hyödylliseksi. Maalaamisen ja maalauksista puhumisen avulla asiakkaat kokivat löytävänsä ilmaisuja pelaamiseen liittyville tunteille ja ajatuksille, mikä mahdollisti ainakin joidenkin ryhmäläisten kohdalla myös tietoisuuden lisääntymistä.

Asia-/Avainsanat: taideterapia, kuvataideterapia, pelaaminen, ongelmapelaaminen, rahapelaaminen, ryhmähoito, ryhmäkuntoutus

Linkki julkaisuun:

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018093015535