Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Kuntouttavan ryhmätoiminnan kehittäminen: Päihdekuntoutuksen asiakkaiden ja työntekijöiden näkemyksiä

Julkaisun nimi:

Kuntouttavan ryhmätoiminnan kehittäminen: Päihdekuntoutuksen asiakkaiden ja työntekijöiden näkemyksiä

Tekijä:

Mikkola, A.

Ingressi:

Päihdekuntoutuksen asiakkaiden mukaan kuntouttavassa ryhmätoiminnassa tärkeintä on hyvä vuorovaikutus työntekijän kanssa.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2017

Julkaisun tiedot:

Diakonia-ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK).

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää päihdekuntoutuksen asiakkaiden kokemuksia kuntouttavasta ryhmätoiminnasta ja toiveita toiminnalle. Tämän lisäksi haluttiin selvittää päihdekuntoutuksen työntekijöiden ajatuksia siitä, miten kuntouttavaa ryhmätoimintaa voitaisiin kehittää, jotta se vastaisi asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin. Tavoitteena oli tuoda asiakkaiden mielipiteet työntekijöiden tietoisuuteen, jotta ne voidaan ottaa huomioon ryhmätoimintaa kehitettäessä.

Työssä käytettiin soveltaen Bikva-arviointi- ja kehittämismenetelmää, jonka tarkoituksena on tuoda palveluita käyttävien asiakkaiden ääni kuuluviin. Tutkimusaineisto koostui seitsemän asiakkaan ja neljän kuntouttavaa ryhmätoimintaa ohjaavan työntekijän ryhmähaastatteluista. Aineisto analysoitiin laadullisella sisällönanalyysillä.

Asiakkaat painottivat kohtaamisen ja vuorovaikutuksen merkitystä. He toivoivat, että työntekijät suhtautuvat heihin, arvostavasti, empaattisesti ja ammattimaisesti. Asiakkaat odottivat, että työntekijöillä on tietoa, taitoa ja kokemusta päihderiippuvuuksista ja niiden hoidosta. Asiakkaiden kehittämisehdotuksia olivat työntekijöiden parempi valmistautuminen ryhmän ohjaukseen, ryhmän jakaminen pienryhmiin päihteen mukaan, aikataululliset muutokset yksikön päiväohjelmaan sekä useamman viikon ryhmäohjelman laatiminen. Asiakkaiden toiveena oli, että ryhmiä ohjaisi yksi ja sama työntekijä. Näin ohjaaja ehtisi valmistautua ryhmäkertoihin paremmin.

Työntekijät totesivat, että osa asiakkaiden ehdotuksista olisi mahdollista toteuttaa. Esimerkiksi pienemmät ryhmät ja tarkkojen keskusteluaiheiden määrittäminen useaksi viikoksi etukäteen olisivat asiakkaiden kannalta hyödyllisiä muutoksia. Yksikössä olisi työntekijöiden mukaan tarpeen selvittää, mitä aiheita asiakkaan kanssa on kuntoutuksen aikana käytävä läpi. Työntekijät totesivat, että ryhmätoiminta voisi vastata paremmin asiakkaiden tarpeisiin, mikäli ryhmänohjaamisesta vastaisi tietty työntekijä.

Saadut tulokset ovat samansuuntaisia kuin aiemmissa päihdeasiakkaiden näkemyksiä kartoittavissa tutkimuksissa: Asiakkaalle on tärkeintä hyvä vuorovaikutus työntekijän kanssa. Ystävällinen ja asiakkaitaan kunnioittava työntekijä saa asiakkaan viihtymään päihdekuntoutuksessa ja saamaan siitä parhaan mahdollisen hyödyn.

Asia-/Avainsanat: Bikva-arviointi- ja kehittämismenetelmä, ohjaus, päihdekuntoutus, ryhmätoiminta, vuorovaikutus

Linkki julkaisuun:

https://www.theseus.fi/handle/10024/125793