Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

”Kuin liikenneympyrässä suuntaa hakemassa” : Haittoja vähentävän korvaushoidon asiakkaiden kokemuksia hyvästä elämästä ja hoidosta

Julkaisun nimi:

”Kuin liikenneympyrässä suuntaa hakemassa” : Haittoja vähentävän korvaushoidon asiakkaiden kokemuksia hyvästä elämästä ja hoidosta

Tekijä:

Tuominen, M. Räsänen, M.

Ingressi:

Korvaushoidon asiakkaat yhtenäistäisivät hoitokäytäntöjä eri kuntien ja hoitoyksiköiden välillä. Toisaalta hoitoyksikön tasolla toivottiin mahdollisuutta toteuttaa yksilöllisempää hoitoa.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2017

Julkaisun tiedot:

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, Päihteet ja syrjäytyminen, Sosionomi (YAMK).

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyössä tutkitaan, mitä asiakkaat ajattelivat korvaushoidosta ja heidän korvaushoidon aikaisesta elämästään sekä miten he määrittelivät hyvän elämän omalla kohdallaan. Tavoitteena opinnäytetyössä oli tuoda haittoja vähentävässä korvaushoidossa olevien asiakkaiden kokemuksia esille. Opinnäytetyön kautta haluttiin tuoda hoitotaholle sekä yhteiskunnalle lisää informaatiota kuinka hyvin tarjolla olevat palvelut tukevat asiakasta saavuttamaan kokemuksia hyvästä elämästä sekä löytämään mahdolliset kehittämiskohteet haittoja vähentävän korvaushoidon asiakkaille antamasta tuesta.

Opinnäytetyön teoriapohja koostui korvaushoidosta, hyvästä elämästä sekä elämänkulusta. Työelämän yhteistyötahona toimi A-klinikkasäätiön Espoon K-klinikka sekä Helsingin K-klinikan Toisen linjan toimipiste. Aineisto kerättiin haastattelemalla kahdeksaa haittoja vähentävässä korvaushoidossa olevaa asiakasta. Opinnäytetyö oli laadullinen tutkimus, jossa aineiston hankintamenetelminä käytimme narratiivista haastattelua elämänjanaa apuna käyttäen. Analyysitapana käytettiin teemoittelua.

Haastattelujen kautta selvisi, että hyvään elämään koettiin kuuluvaksi ihmissuhteet, terveys, päivärytmi, mielekäs tekeminen, asuminen, toimeentulo sekä elämän hallittavuus. Näistä etenkin ihmissuhteiden merkitys korostui. Kaikki haastateltavat kokivat elävänsä nyt hyvää elämää ja hyvän elämän elementtejä oli nähtävillä elämänkulun aikana. Aineiston perusteella korvaushoito tukee lääkityksellisesti ja hoitoyksikön työntekijöillä sekä muilla asiakkailla on suuri merkitys asiakkaiden arjessa. Korvaushoitoon hakeutumista ei kaduttu, vaan osa kertoi hoidon pelastaneen heidät jopa kuolemalta ja hoitoon pääsyn parantaneen heidän elämänlaatuaan.

Toisaalta haastateltavat toivat esille paljon kritiikkiä sekä kehittämiskohteita koskien hoitoa. Merkittävin yhtäläisyys haastatteluissa, oli hoitoyksiköissä vallitseva kiire. Haastatteluissa nousi vahvasti esiin haittoja vähentävän korvaushoidon liukuhihnamainen lääkkeenjako ja työntekijöitä kuvattiin olevan asiakasmäärään suhteutettuna liian vähän. Haastatteluissa tuli ilmi, että pelkkä lääkkeenhaku ei sisältönä vastaa asiakkaiden tarpei-ta, vaan asiakkaat toivovat enemmän tukea, kuin mitä hoitoyksikössä on tarjota. Hoitoyksiköistä toivottiin saavan enemmän psykososiaalista tukea keskustelujen, sosiaaliohjauksen sekä ryhmien muodossa. Haastatteluun osallistuneet kehittäisivät tulevaisuuden korvaushoitoa enemmän yhtenäisemmäksi, koska hoitokäytännöissä koettiin olevan liikaa eroja eri kuntien ja hoitoyksiköiden välillä. Toisaalta hoitoyksikön tasolla, toivottiin että hoitoyksiköissä olisi mahdollisuus toteuttaa yksilöllisempää hoitoa.

Asia-/Avainsanat: korvaushoito, haittojen vähentäminen, hyvä elämä, elämänkulku

Linkki julkaisuun:

http://www.theseus.fi/handle/10024/136075