Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Korvaushoitopotilaan kokemuksia korvaushoidosta ja opioidiriippuvuudesta kuntoutumisesta

Julkaisun nimi:

Korvaushoitopotilaan kokemuksia korvaushoidosta ja opioidiriippuvuudesta kuntoutumisesta

Tekijä:

Räisänen, K.

Ingressi:

Opinnäytetyössä kuvattiin korvaushoitopotilaan kokemuksia korvaushoidosta ja opioidiriippuvuudesta kuntoutumisesta. Korvaushoitoa pidettiin hyvänä, mutta erittäin vaativana hoitona.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2012

Julkaisun tiedot:

Tampereen ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma.

Lyhyt kuvaus:

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata korvaushoitopotilaan kokemuksia korvaushoidosta ja opioidiriippuvuudesta kuntoutumisesta. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä A-klinikkasäätiön Tampereen K-klinikan kanssa. Opinnäytetyön tehtävät olivat millaisena haastateltavat ovat kokeneet korvaushoidon sekä millaisena haastateltavat ovat kokeneet opioidiriippuvuudesta kuntoutumisen.

Tämä opinnäytetyö oli tutkimusmenetelmältään kvalitatiivinen eli laadullinen. Opinnäytetyön keskeisinä käsitteinä olivat korvaushoito, opioidiriippuvuus ja opiaatit. Aineisto kerättiin syvähaastatteluiden avulla ja analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa uutta kokemuksellista tietoa korvaushoitopotilaan kokemuksista sekä lisätä tekijän omaa ammatillista tietoa ja taitoa opioidiriippuvuutta sairastavien kanssa työskentelyyn hoitotyössä.

Tulosten mukaan haastateltavat pitivät korvaushoitoa hyvänä mutta erittäin vaativana hoitona. Korvaushoitoon liittyi niin positiivia kun negatiivisiakin kokemuksia. Hoitoyksikön tuki ja toiminta nostettiin esille tärkeänä asiana hoidon onnistumisessa. Opioidiriippuvuudesta kuntoutuminen koettiin koko elämän pituiseksi rankaksi prosessiksi, jota edisti tukiverkosto ja oma motivaatio kuntoutumiseen.

Asia-/Avainsanat: korvaushoito, opioidiriippuvuus, opiaatit

Linkki julkaisuun:

https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/system/files/julkaisut/raisanen_karita.pdf