Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Korvaushoidon siirtyminen apteekkijakeluun vähäistä

Julkaisun nimi:

Korvaushoidon siirtyminen apteekkijakeluun vähäistä

Tekijä:

Tourunen, J. Vahter, T.

Ingressi:

Korvaushoitoa koskevassa asetuksessa tavoitteeksi on asetettu korvaushoidon suuntaaminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja korvaushoitolääkkeiden jakelu hoitoyksikön sijaan apteekeissa. Siirtymä on kuitenkin ollut hidas ja siihen on liitetty erinäisiä mahdollisuuksia sekä esteitä.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammatilliset lehdet

Julkaisuvuosi:

2019

Julkaisun tiedot:

Tiimi 4/2019, 26-27.

Lyhyt kuvaus:

Vuonna 2008 annetun korvaushoitoasetuksen yhtenä tavoitteena oli suunnata hoitoa päihdehuollon erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Tavoitteena oli myös bubrenorfiini-naloksoni -valmisteen jakelun osittainen siirtäminen apteekkeihin. Vuonna 2015 toteutetun selvityksen mukaan suurimman osan potilaista hoito on vielä erikoisyksiköissä ja siirtymä perusterveydenhuoltoon ja apteekkijakeluun on tapahtunut hitaasti. Vuonna 2016 ja 2017 haastateltiin korvaushoitoyksiköiden työryhmien 40 työntekijää siirtymän hyödyistä ja esteistä.

Tutkimuksen perusteella apteekkijakelun hyödyiksi koettiin erityisesti sen korvaushoitoa normalisoiva vaikutus, joka tukisi myös stigman vähenemistä. Hyötyinä nähtiin myös potilaan oma vastuunotto sekä kontaktien väheneminen huumeita käyttäviin potilaisiin.

Esteiksi todettiin päihteiden oheiskäyttö, hoitosuhteiden katkeaminen ja hoitavan yksikön vaihtuminen tai epäselvyys ja lääkkeen omavastuuosuuden hinta. Apteekkijakeluun siirtymistä on hidastanut myös metadoni -korvaushoitolääkkeen yleistyminen.

Tutkimushaastattelun perusteella voidaan todeta, etteivät kannustimet siirtyä apteekkijakeluun ole riittäviä, eivätkä palvelujärjestelmän rakenteet tarpeeksi tue siirtymistä jakeluun apteekissa tai siirtymiä perusterveydenhuoltoon.

Asia-/Avainsanat: korvaushoito, apteekkijakelu, perusterveydenhuolto

Linkki julkaisuun:

https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/tutkittua/Tiimi_419.pdf